งาน ใน บางพลี 289 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
18 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: SP-10147
Senior Manager Finance and Accounting / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดนโยบาย และแผนงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน  ตลอดจนการวางกลยุทธ์การปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
 • กำกับดูแล วิเคราะห์  จัดทำและนำเสนอแผนการดำเนินงาน การใช้เงินลงทุน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้อย่างเป็นระบบ
 • จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบการเงินในด้านต่าง ๆ  ของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจแก่ผู้บริหาร  และเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ
 • กำกับ และดูแลการทำงานในสายงานบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี PAE  สอดคล้องกับกฎหมายของกรมสรรพากร และตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้
 • ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการทำบัญชี  การปิดบัญชีของบริษัท รายเดือน  รายไตรมาส  และรายปี  ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา
 • จัดทำ  และให้คำแนะนำการจัดทำงบประมาณของฝ่ายต่าง ๆ   ตลอดจนกำกับดูแล และควบคุมงบประมาณประจำปี  ให้สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมของบริษัท
 • กำกับดูแล  ควบคุมและตรวจสอบงานด้านการรับ และจ่ายเงินของบริษัท และการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน สำหรับโครงการใหม่ของบริษัท  เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุน
 • จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  รวมทั้งรายงานตามที่ BOI  กำหนด
 •  ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี, กรมสรรพากร, BOI, ที่ปรึกษาทางการเงิน (บริษัทวางแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2561) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ  35  ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี - ป.โท  สาขาการบัญชี  การเงิน  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนทางการเงิน มาตรฐานบัญชีสากล  และความรู้เรื่องการลงทุน BOI
 • มีทักษะในการวิเคราะห์  การนำเสนอรายงาน  วางแผนการปฏิบัติงาน และสามารถใช้งาน Microsoft Excel ได้อย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านปิดงบบริษัทมหาชนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Location : Bang Phli,  Samut Prakan

 Interested applicants please send a cover letter and resume via click "APPLY NOW"

Orthopeasia Co., Ltd.

33/15 Moo 10, Theparak Road, T. Bangpla, A. Bangplee,
Samutprakarn 10540 

www.orthope.com


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการแพทย์ ธุรกิจเภสัชกรรม
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Orthopeasia Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!!   บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย วัสดุศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำวัสดุศัลยกรรมกระดูกจากต่างประเทศ ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีลูกค้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศไทยกว่า 300 แห่ง และมีทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและโรงงานผลิตได้มาตรฐาน GMP, ISO 9001:2008,  ISO 13485:2003 และสินค้าได้รับ เครื่องหมาย CE Mark และ มอก. สวัสดิการ 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.โบนัสประจำปี 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.ค่าครองชีพ 5.เบี้ยขยันและค่ากะ 6.เครื่องแบบพนักงาน 7.ตรวจสุขภาพประจำปี 8.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 9.ท่องเที่ยวประจำปี 10.ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานต่างจังหวัด 11.เงินกู้ธนาคารออมสิน 12.ค่าทำศพ บิดา มารดา และครอบครัว 13.ประกันอุบัติเหตุหมู่ (บางตำแหน่ง)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที