Civil Services Jobs 117 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
22 January 2020
Job ID: BK-180544
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง
 • ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ  ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่มีประสบการณ์ในงานที่สอดคล้องกับงานของสถาบัน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จบปริญญาตรีมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี ปริญญาโทมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๘ ปี ปริญญาเอกประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า ๖ ปี และต้องมีประสบการณ์ทางการบริหารระดับเดียวกัน หรือต่ำกว่า ๑ ระดับมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลงาน หรือผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงาน และการบริหารหน่วยงานของรัฐ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นอย่างดี
 • มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสถาบัน ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงาน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail และ Internet ได้ดี
 • มีความรู้และทักษะ มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานหรือระบบงาน
 • หากได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ หรือ หนังสือรับรองสมรรถนะ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่งานที่ปฏิบัติโดยสังเขป

 • จัดทำข้อเสนอ กำหนดยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ แผนงานโครงการ การบริหารจัดการ และกิจกรรม ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และภาระงานของแต่ละสำนักพร้อมทั้งติดตาม และรายงานผล
 • กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชาภายในสำนักวินิจฉัย สั่งการเรื่องต่าง ๆ ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
 • ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และต่างประเทศ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งร่วมวางแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน หรือองค์กรอื่น ในระดับเดียวกัน
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารหลักฐาน:

 • ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด
 • ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม จำนวน 1 ชุด
 • ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด
 • เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)  จำนวน 1 ชุด
  ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 สถานที่ทำงาน  

 •  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม (BTS สถานีอารีย์ ทางออกที่ 1)

 เวลาทำงาน

 •  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

 เงินเดือน

 • ตามโครงสร้างสถาบัน

 สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสถาบัน
 • ลาพักร้อน 15 วันต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร

 เงื่อนไขการสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์สถาบัน

สถาบันฯจะพิจารณาผู้สมัครที่ส่งใบสมัครและหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น  ผู้ที่สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และยื่นเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน  ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงานได้ด้วยตนเอง, ส่งทาง Apply Now

หรือส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมแนบรูปถ่ายมาได้ที่

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)

เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 Tel. 02-035-4900 ต่อ 5016 , 061-364-1665

Apply Now

Job Details:

Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
Is this your company? Claim it now!