Civil Services Jobs in Bangkok 128 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 October 2019
Job ID: BK-146983
Bond officer - เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตราสารหนี้

สังกัด                ฝ่ายตราสารหนี้

ตำแหน่ง            เจ้าหน้าที่บริหาร – เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส

จำนวน              2 อัตรา                         

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

สายนโยบาย/ประกาศ

1. ติดตามภาวะตลาดทุนโดยรวม ตลาดตราสารประเภทต่าง ๆ ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อตลาด รวมถึงติดตามนวัตกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และแนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อคิดค้นให้เกิด Product ทางด้านตราสารหนี้ใหม่ ๆ ในประเทศไทย

2. ศึกษาและออกหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความหลากหลายของ Product ทางด้านตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ระดมทุนและนักลงทุน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับ International Best Practices

3. พิจารณาการออกหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการออกและเสนอขายตราสารหนี้ข้ามประเทศ (Cross border offering)

 

สายอนุมัติตราสารหนี้

1. พิจารณาคำขออนุมัติตราสารหนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวน สำหรับเสนอขายตราสารหนี้และตราสารซับซ้อน ให้ถูกต้องครบถ้วน และการเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องภายหลังการเสนอขาย รวมทั้งการตรวจสอบและปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ในวงจำกัด

2. พิจารณาเรื่องร้องเรียน และการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้

3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น ผู้ออกตราสาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น

4. ตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้และผู้ลงทุน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กำหนด

5. ติดตามและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาโทสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารการเงินและกลไกในตลาดทุน และมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และการเงิน
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการอ่าน เขียน และพูด ในระดับดี

คุณสมบัติที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • มีคุณวุฒิ CFA CISA CAIA หรือ CPA
 • มีความรู้ด้านตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ความเสี่ยงของตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ และกลไกรองรับนวัตกรรมของตราสารการเงินใหม่ ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 

สวัสดิการ:

 • ประกันสุขภาพพนักงาน คู่สมรส บุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
 • ค่าทันตกรรม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทุนการศึกษา
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • PVD เงินสมทบให้พนักงาน เดือนละ 12% ของเงินเดือน
 • อื่น ๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ผ่านระบบ Online

https://www.sec.or.th/TH/Pages/JOB_LISTVIEW.aspx

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

02-033-4612 / 02-033-9614

www.sec.or.th

 

Apply Now

Job Details:

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีภารกิจหลักในการ “กำกับและพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ” เป็นองค์กรสำคัญด้านการพัฒนาตลาดทุน และเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันตลาดทุนไทยสู่การเป็นผู้นำในระดับภูมิภาค รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เทียบเท่าระดับสากล ร่วมงานกับเรา เพื่อความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพกับงานที่ท้าทาย ได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดทุนจากบุคลากรมืออาชีพระดับประเทศ พร้อมระบบการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ในองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อเปิดมุมมองและโลกทัศน์การทำงานของ คุณ    

Is this your company? Claim it now!