งาน ราชการ 47 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-110356
งานด้านราชการสัมพันธ์/AVP - Officer

          ให้บริการแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในด้านเงินฝาก สินเชื่อและบริการอื่นๆ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและดำเนินการด้านการตลาดโดยมุ่งเน้นให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาดให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

1. ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการให้บริการ
2. วางแผนและดำเนินการด้านการตลาดสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์และบริการทุกประเภทของธนาคารให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมาย
3. ติดตามความเคลื่อนไหวของเงินฝากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงาน เครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
4. พิจารณาราคาค่าธรรมเนียมการให้บริการเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ
5. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานสินเชื่อ เพื่ออำนวยสินเชื่อให้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือ ในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
6. นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งพันธมิตรธุรกิจธนาคาร แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือในกำกับ และองค์กรหรือหน่วยงานเครือข่ายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ
7. ติดตามวิเคราะห์ และประเมินผลด้านสินเชื่อเงินฝากและการให้บริการ
8. รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ที่ธนาคารให้การสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล
9. ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
10. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคาร โดยคำนึงถึงความมั่งคั่งและ ความมั่นคงของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
11. ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อส่งเสริมและสื่อสารการตลาด

12. จัดทำรายงานข้อมูลลูกค้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย และอื่นๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ

 

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จําเป็น

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี / โท ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงินธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป

3.จัดทำงบการเงินจำลอง และจัดทำประมาณการทางการเงินได้เป็นอย่างดี

4. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้

6. มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคาร

7. มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ

8. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานได้

9. ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง
10. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจ
11. มีประสบการณ์ด้านการบริหารหนี้ NPL สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
12. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
13. มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

 

เอกสารประกอบการสมัคร

            โปรดแนบ Resume และ Transcript เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-345-1863 (คุณปิยะฉัตร)


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

KrungThai Bank PCL
https://www.ktb.co.th/
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที