กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: BK-152348
นักวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารอาวุโส

 Job Responsibilities:

 • ติดตามตรวจสอบการประสานงาน รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสถิติต่างๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง
 • ติดตามตรวจสอบการจัดเตรียมข้อมูล รายงาน และเอกสารการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการบรรยายหรือการประชุมต่าง ๆรวมถึงการจัดเตรียมเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 • ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร มติคณะรัฐมนตรี และสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานอย่างเป็นระบบและพร้อมใช้งาน รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่ภายในและภายนอกสำนักงาน
 • ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหาร ในรูปแบบการประชุมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การประชุมผ่านเสียง การประชุมทางวีดีโอ ผ่านเครื่องมือสื่อสารหรือแอพพลิเคชั่น ที่ทันสมัย รวดเร็ว
 • สื่อสารและสนับสนุนข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้วางแผนและดำเนินงาน
 • จัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Qualifications:

 • ปริญญาตรี สาขาสถิติ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร หรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-4 ปี

 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

   Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA) 

โทรศัพท์: 02-612-6000 ต่อ 11105
Website : www.dga.or.th


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Digital Government Development Agency (Public Organization) (DGA)
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) Electronic Government Agency (Public Organization) เป็นองค์กรภายใต้กำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ภารกิจหลัก (Mission) ให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (Common Information Infrastructure) แก่หน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนา e-Government ของประเทศ เช่น ผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National Root Certification Authority) ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศภายในภาครัฐ (Government Intranet) เพื่อรองรับการใช้งานและติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานในระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่มีคุณภาพ ให้บริการด้านวิชาการ ให้คำปรึกษา หรือบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของหน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงหรือทำงานร่วมกับระบบกลางได้อย่างมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยภายใต้มาตรฐานและแนว ทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมด้านวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่างๆ และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับด้าน e-Government ของประเทศ รวมถึงการฝึกอบรมการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาและให้บริการในรูป แบบของระบบกลางเพื่อให้แนวทางต่างๆ ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ www.ega.or.th

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที