Building & Construction Jobs 322 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 December 2019
Job ID: SK-2438
Department Manager - Facility Management and Administration /ผู้จัดการฝ่าย ด้านธุรการ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

เพื่อให้มีการวางแผน กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในด้านธุรการ รวมถึงการติดต่อทางราชการ สวัสดิการและการบริการ ตลอดจนดำเนินการบริหารจัดการและปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ด้านธุรการโดยรวม รวมทั้งประเมินผล ตรวจสอบ สอบทาน และให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานด้านธุรการแก่ทีมงานและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน และควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานที่กำหนดไว้
 • มอบหมายงานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ
 • เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหา พัฒนาและปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • นำเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน และสายงานที่สังกัด
 • พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานงานทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
 • จัดทำและควบคุมงบประมาณของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุผลสำเร็จ
 • จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน ติดตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการต่างๆ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ จป บริหาร และปฏิบัติงาน ตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานที่ต้องปฏิบัติ

 • วางแผนงานธุรการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุนงานการทำงานต่างๆ
 • ควบคุม และติดตามงานติดต่องานทางราชการ งานพิธีการตามเทศกาลต่างๆ งานประสานงานอาคารสถานที่
 • ควบคุม ดูแลการดำเนินงานในส่วนของสวัสดิการต่างๆ และร้านค้า ตลอดจนหอพัก ให้มีความเป็นระเบียบ โดยการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
 • จัดทำแผนเกี่ยวกับการบริหารในอาคาร สถานที่ ตลอดจนสำนักงาน และดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ
 • ควบคุมดูและเกี่ยวกับงานขายวัสดุเศษซาก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • กำหนดแนวทางปฏิบัติในงานด้านโทรศัพท์ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
 • ควบคุมการรับการจัดเก็บและการขนส่ง หรือวัสดุที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อ
 • จัดระบบการจัดการของเสีย ของตกค้าง รวมทั้งการลดการเกิดของเสียและของตกค้างในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (Waste Management & Minimization)
 • ควบคุมการจัดการของเสียต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี เช่น แยกขยะให้ถูกต้อง
 • ควบคุมการดำเนินการผลิต ให้มีการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยให้เป็นไปตามกฏหมายควบคุม เช่น น้ำทิ้ง
 • จัดอบรมพนักงานในฝ่าย/แผนก ให้ทราบถึงคู่มือ ระเบียบปฏิบัติงาน และวิธีปฏิบัติงานที่เกิดจากระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • นำข้อมูลจากรายงานการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการผลิต กำหนดมาตรฐานควบคุม
 • สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการด้านสิ้่งแวดล้อม เช่น อนุรักษณ์พลังงาน
 • ทำความเข้าใจในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและชี้แจ้งให้พนักงานเข้าใจ
 • ปฏิบัติตามคู่มือสิ่งแวดล้อม (Environmental Manual: EM) ระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure) และคำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมจาก EMR และคณะทำงานการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMC)
 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพทุกระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร และระบบคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคตขององค์กรทุกระบบ

Working Condition:

 • Working day   : Monday-Friday (and on Saturday bi- weekly)
 • Working hour  : 08.00 a.m. – 05.00 p.m.
 • Office location : Thai Union Group Head office  Muangsamutsakorn, Samutsakorn (Near Big C Mahachai) Interested applicants can apply directly by click "Apply Now" All applications will be treated strictly confidential. We thank all applicants for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted. Contact: Khun Satitpong (Tel. 084-555-7846)
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

THAI UNION GROUP PCL.
http://www.thaiunion.com/en
About Thai Union Group PCL (TU): Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for almost 40 years. Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products. The company’s global brand portfolio includes Thai-leading brands Sealect, Fishoม and Bellotta and market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch As a company committed to innovation and globally responsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognised by its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets in 2014.  In 2015 Thai Union was listed in the index for the second year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven by improved performances across its environmental, economic and social criteria.

Is this your company? Claim it now!