Telecomm Jobs 87 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 November 2019
Job ID: BK-151725
IT System Engineer ประจำกรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

Superior: System Engineering Leader

Subordinate: -/-

Work location: กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ, สำนักงานใหญ่สีลม

Work day: จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. 

Positions Required : 2 positions

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและจัดทำเอกสารข้อกำหนดของระบบ, เอกสารกระบวนการขั้นตอนการติดตั้ง หรือเอกสารอ้างอิงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ
 • ตรวจสอบความถูกต้อง การทำงานร่วมกัน ความปลอดภัย ความยืดหยุ่นของโครงสร้างระบบ การสำรองข้อมูล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และความพร้อมใช้งานของระบบ
 • ทำการเฝ้าระวังเพื่อที่จะตรวจสอบปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการ Support User (หน่วยงานราชการภายในกรมการกงสุล และโครงการอื่นที่ได้รับมอบหมาย)
 • ดำเนินการดูแลฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ Installation และ Upgrade
 • ติดตั้งและ Config อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย ให้ตรงตามความต้องการการใช้งาน
 • ออกแบบและดำเนินการทดสอบฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์
 • สร้างระบบจำลอง เพื่อใช้ในการทดสอบทั้งการทำงานแบบ Manual และ Automate เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ หรือ คาดการถึงผลกระทบ Performance ภายใต้ระบบที่แตกต่างกัน
 • ฝึกสอนผู้ใช้งานในการปฏิบัติงานหรือดูแลบำรุงรักษาระบบ
 • พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมระบบ
 • ให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบใน Level 2 และ Level 3
 • สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก (Vendor) ได้อย่างดี

 

 คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1-3ปี ด้านการดูแลระบบ Operating System (OS) เช่น Windows, Linux หรือประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้าน Server, Storage
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Network (การ Installation และ Config ตาม Requirement) และ Support user ได้
 • มีความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับการอ่าน - เขียน (อ่านคู่มือ/มาตรฐาน ภาษาอังกฤษได้)
 • สามารถทำงานในวันอาทิตย์ได้ (ครึ่งวันบ่าย) เพื่อทำการเปิดระบบ เดือนละ 2-3 ครั้ง (มีค่าตอบแทนพิเศษในการปฏิบัติงาน)
 • สามารถย้ายมาประจำที่สำนักงานใหญ่สีลม กลางปี 2563 ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม มี Service mind และทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีความรู้เรื่องการควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือมาตรฐาน ISO27001 หรือ ITIL
 • เรียนรู้เร็วและชอบหาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งาน


  For interested candidate, please submit your updated CV with full details of working experience, stating present and expected salary together with recent photo by click 

"Apply Now"

 All applications would be treated with the strictest confidentiality.

  Chanwanich Group

 Silom (Head office): Kongboonma Building, 699 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500

 Phrapradaeng Factory: Suksawad Rd., Pakklong Bang pla kot, Phrasamutchedi, Samutprakarn

 Sinsakhon Factory: Sinsakhon Printing City & Industrial Estate, Samutsakhon

  Tel. (02) 635-3333 ext. 2403 (Suwilai) , 2402 (Sasitorn)

 www.chanwanich.tech  | www.witsco.biz | www.chanwanich.com

 Find us on Line application: “@chanwanich”

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Life insurance

Chan Wanich Co., Ltd. (Corp.)
Chan Wanich Company Limited is a System Integrator (SI) company is part of Chan Wanich Group which is running business about the development of Identification System (Smart card, RFID, Biometric and etc). Our company is accepted from the private and publication sectors. We also have the long history of supplying high quality security printing to our customers and we are continuing to expand. In 1990 Chan Wanich Group established Chan Wanich Security Printing Company Limited, therefore expanding the security printing business. Now Chan Wanich Group has the employees around 2,500 people. The head office is located on 699 Silom Road, Bangkok and the factory is located at Samutprakarn province. Chan Wanich Group is certified by both MasterCard and VISA for the production of credit cards, as well as being certified to ISO 9001 Version 2000. Thus Chan Wanich Group becomes to well known company in the security printing, chip card (EMV).

Is this your company? Claim it now!