Jobs in Pathumthani 885 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 July 2019
Job ID: PT-3285
Sales Admin/ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย

การศึกษาขั้นต่ำ: ปวส.ขึ้นไป        
        
เพศ: ชาย - หญิง        
        
ประสบการณ์: ประสบการณ์ ด้านธุรการประสานงานขาย  3 ปีขึ้นไป

สาขาวิชา: สาขาการจัดการ        

อายุ: 23 - 40 ปี               

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )

 • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบฝ่ายประสานงาน-การตลาด                                            
 • มีความรู้ ความเข้าใจการติดต่อประสานงานกับลูกค้า                                            
 • รับผิดชอบในส่วนงานของตนเองและของผู้ใต้บังคับบัญชา                                            
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี                                            
 • ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอกแผนกตามความสามารถและหน้าที่                                        
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี - ไหวพริบ - รู้จักวางแผนเรื่องเวลา - มีความรอบรู้ - รอบรู้          

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานในรายละเอียด ( Detailed Duties and Responsibilities )

 • ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย   
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารต่างๆและบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ                                        
 • จัดทำรายละเอียด-ใบเสนอราคา - สินค้า - ประเภทสินค้า -  คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า                                 
 • รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม  ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมายให้มีการสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง                                        
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการกำหนดตารางเวลานัด ของพนักงานภายในแผนก  
 • จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย                                        
 • รับผิดชอบการขอใบอนุญาตผลิต/สั่งเข้ามา/มี/ส่งออกซึ่งยุทธภัณฑ์ รวมถึงชี้แจงนำเข้าจนเสร็จการ                
 • ออกเอกสาร/หนังสือส่งให้ราชการ ประสาน ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
 • อัพเดทข้อมูลใน FACEBOOK WEBSITE รวมทั้งสื่ออื่นๆ และแค็ตตาล็อกของบริษัทอยู่เสมอ                     
 • รับผิดชอบดำเนินการยื่นเอกสารนวัตกรรม/ สิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ของบริษัทจนเสร็จการ   

ความรู้และทักษะที่จำเป็น

 • ความละเอียดรอบคอบ ความช่างสังเกต ไหวพริบดี                    
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่                    
 • การติดตามงานและประสานงาน                    
 • การจัดลำดับความสำคัญของงาน                    
 • ทักษะด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Ms.Ofiice, Internet)                     
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของบริษัท                    
 • มีความละเอียดรอบคอบ และความรับผิดชอบในการทำงาน                    
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย       

 Envostar Co., Ltd.
72/36 Moo 2, Pathumthani-Samkok Road,
T. Samkok A. Samkok, Pathumthani 12160
Tel. 090-676-0001

http://www.envostar.com 


Job Details:

Envostar Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!