Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 July 2020
Job ID: PT-6035
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
7. ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
8. เสนอแนะเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
9. ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
10. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่มอบหมาย

 

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Laboratory
 • Location:
  Klongluang, Pathumthani, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

National Institute of Metrology (Thailand)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 โดยเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!