Property Jobs in Pathumthani 9 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

13 June 2019
Job ID: PT-2908
Production Engineer (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ อ.ลำลูกกา คลอง 10 )/ วิศวกรผลิต (ปฏิบัติงานที่โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป แสนสิริ อ.ลำลูกกา คลอง 10 จ.ปทุมธานี)

1. บริหารจัดการงานผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต ควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน Precast ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. จัดทำแผนการผลิตประจำวันและแจกจ่ายให้กับผู้ควบคุมงาน โดยควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานให้ทันตามแผน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุมและปรับปรุงการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐาน รวมไปถึงวิธีการใช้วัสดุให้เพียงพอและเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

4. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

5. ตรวจสอบและรายงานสภาพความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน และควบคุมให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยของโรงงานอย่างเคร่งครัด

6. ควบคุมการผลิตชิ้นงานคอนโด Precast


Job Details:
 • Employment Type:
  Permanent
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Property Development
 • Location:
  Pathumthani, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

Is this your company? Claim it now!