Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
03 October 2019
Job ID: PT-3972
Secretary/เลขานุการ

ลักษณะงาน

  • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้อำนวยการ/ผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
  • มีประสบการณ์ 1-3 ปี
  • บุคคลิกดี มีความละเอียด รอบคอบ

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877

Apply Now

Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week
  • Medical insurance
  • Dental insurance

National Institute of Metrology (Thailand)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 โดยเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!