31 July 2019
Job ID: PT-3395
Building Maintenance Engineer /วิศวกร

ความรับผิดชอบหลัก:

มีขอบข่ายภาระกิจ อำนาจหน้าที่ครอบคลุม ด้านการจัดการ บำรุงรักษา และซ่อมแซม ทุกประเภท เพื่อรักษาทรัพย์สินของสถาบัน เช่น อาคาร สถานที่ การตกแต่ง ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบการทำความเย็น ระบบอัคคีภัย ระบบป้องกันความปลอดภัย ระบบลิฟท์ รวมทั้งจัดทำแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เช่นค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าแอร์ ระบบไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

หน้าที:

 • วางแผนงาน ของระบบการซ่อมบำรุง ประจำวัน เดือน ปี และตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบและติดตามการบันทึกอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ของการป้องกันในการบำรุง รักษาอุปกรณ์ ทุกวันและลงนามกำกับ
 • ปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
 • รับผิดชอบการวางแผน การอนุรักษ์พลังงานและเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของอาคาร
 • ตรวจตราและติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ตรวจสอบแบบการก่อสร้าง พร้อมทั้งตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์หน้างาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 • ตรวจสอบและรายงานผลความก้าวหน้าของงานที่ได้ปฏิบัติ
 • ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษา และบริษัทผู้รับสัญญาการก่อสร้างอาคาร สถานที่
 • ปฏิบัติงาน ตามคู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ของสถาบัน รวมทั้งเสนอแนะ
 • ตรวจสอบแบบการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง รักษา การตกแต่ง เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงในกรณีที่เห็น ว่าไม่เหมาะสมที่มีการส่งมอบแล้วเสร็จให้ถูกต้อง ตามสัญญา
 • กำกับ ดูแลและบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงาน การก่อสร้างอาคาร และการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ 0-3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ PC และใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีการประสานงานที่ดี สามารถจัดระบบงาน แก้ไขปัญหา และตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

กดสมัครงาน หรือ ส่งจดหมายแนะนำตัว  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Flexible working hours
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

National Institute of Metrology (Thailand)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 โดยเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Is this your company? Claim it now!