Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
14 June 2019
Job ID: PT-2919
Site Manager ( สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT )
 • ดูแลการทำงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาว่าจ้าง
 • อบรมพนักงาน,หัวหน้างาน
 • ดูแล ควบคุม การเบิกจ่ายอุปกรณ์น้ำยา 
 • จัดกำลังคนให้เป็นไปตามสัญญา
 • รับฟังปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ เพื่อป้องกันปรับปรุง แก้ไข ปรับกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • ประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันหยุดประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • การปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำเดือน , Birthday Party
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

 


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance

Professional Maid Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!