Jobs in Pathumthani 296 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 December 2019
Job ID: PT-4503
Factory Manager

ผู้จัดการโรงงาน (1 ตำแหน่ง - ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร)

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • กำหนดนโยบายในการบริหารงาน พิจารณา วางแผน และทบทวนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานผลิตอาหารให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของบริษัท
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนากระบวนการผลิต วิธีการผลิต พัฒนาเครื่องจักรและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการการผลิต
 • บริการจัดการการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโยบายที่กำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงการวางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนรับมือปัญหาฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
 • บริหารจัดการและวางแผนการการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด รายงานผู้บริหารและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาตร์ เทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 10 ปี 
 • หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพอาหาร ได้แก่ GMP ,HACCP เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้คอมพิวเตอร์
Apply Now

Job Details:

Thai Hachiban Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!