Legal/Contracts Jobs 128 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
27 March 2020
Job ID: BK-203082
AVP/Director - Corporate Legal/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose) 

กำกับดูแลและควบคุมองค์กรให้ปฏิบัติตามหรือไม่ให้ทำผิดต่อข้อกฎหมาย ระเบียบที่ใช้บังคับเป็นการเฉพาะของกิจการ บทกฎหมายทั่วไป ภาษีอากร งานทะเบียนบริษัท ใบอนุญาตโรงงาน ภาษีอากร การขอ แก้ไข และดำเนินการสิทธิประโยชน์กับบีโอไอ การจัดทำและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท การจัดทำทะเบียนและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินว่างของบริษัท การติดตามหนี้สินค้างชำระของลูกหนี้

 

ความรับผิดชอบหลักและกิจกรรม (Key Responsibities and Activities) 

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsbilities)

1. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหรือละเว้นการปฏิบัตที่ขัดต่อกฎหมาย

2. กับการเป็นนายทะเบียนบริษัท ภาษี

3. กำกับการเป็นนายทะเบียน สิทธิประโยชน์ บีโอไอ

4. กำกับการจัดทำทะเบียนและดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินของบริษัท

5. กำกับการทำสัญญาของเครือ ทั้งส่วนในประเทศและต่างประเทศ

6. กำกับการในส่วนของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

7. กำกับการติดตามหนี้สินค้างชำระของลูกหนี้

 

กิจกรรมหลัก (Key Activities)

1. เป็นผู้รวบรวมกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวกับกิจการและกฎหมายทั่วไป ที่มีอยู่แล้วและที่ออกใช้บังคับใหม่ เผยแพร่ ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการ ดำเนินการ ท้วงติง จัดการ แก้ไข การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้ถูกต้อง  

2. จัดทำและจัดการจดทะเบียนสถานะของบริษัท การจดทะเบียนภาษีอากร กับหน่วยงานราชการ เป็นที่เก็บข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

3. เป็นผู้จัดทำทะเบียนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ยื่นคำขอ ชี้แจงเจ้าหน้าที่ แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ จนกระทั่งได้รับอนุมัติการส่งเสริม จัดทำยื่นขอรายการทะเบียนเครื่องจักรเพื่อขอสิทธิยกเว้นอากรและดำเนินการจนได้รับสิทธิยกเว้นอากร 

4. จัดทำทะเบียนข้อมูลที่ดินให้เป็นปัจจุบัน เป็นผู้ทำนิติกรรมซื้อ ขาย รังวัด แบ่งแยก ตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ตรวจสอบ จัดการ ที่ดินส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ในที่ดิน

5. จัดทำสัญญามาตรฐานและสัญญาประเภทอื่น ๆ ที่ต้องใช้นอกจากที่มีอยู่แล้ว ตรวจแก้ไข อธิบายความหมายของข้อความ ให้คำแนะนำผลดีผลเสียของเงื่อนไขในสัญญา หรือ เพิ่มเติมหรือลดเงื่อนไขเพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท  แก่หน่วยงานที่มีการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงงานกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงาน เพื่อการจัดเตรียม แก้ไข เพิ่มเติม เอกสาร คำขออนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในเวลาอันสมควร ถูกต้อง 

7. จัดการทวงถาม เจรจาต่อรอง ดำเนินมาตรการทางกฎหมายให้การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ยึดทรัพย์ กับลูกหนี้เพื่อให้ได้รับเงินค่าสินค้าที่ค้างชำระหลังจากที่ฝ่ายขายและสินเชื่อไม่สามารถติดตามได้

 

การศึกษา (Education)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี 

สาขาวิชา : นิติศาสตร์

 

ประสบการณ์

ประสบการณ์ทางด้าน : การติดต่อราชการ

ทางด้าน : ด้านกฎหมาย

 

คุณสมบัติิของตำแหน่ง (Job Specification)

เพศ : ชาย

อายุ : 40 ปีขึ้นไป

 

ความรู้ (Knowledge)

นิติศาสตร์ บริหาร

 

คุณลักษณะประจำตำแหน่ง (Attribute)

จับประเด็นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง สุขุม ใจเย็น ละเอียด รอบคอบ สื่อสารกับผู้อื่นได้ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ

 

 

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Career Level:
  Top Level
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  10 years
 • Job Functions:
 • Company Industry:
  Food and Beverage / Catering
 • Location:
  Laksri, Bangkok, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Five-day work week

Betagro Public Company Limited
http://www.betagro.com/intro

Betagro Group,Founded in 1967, Betagro Group established its business empire with the production and distribution of animal feed. The Group has grown substantially ever since: First, by establishing a livestock production facility in Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province, and then expanding further into the integrated agricultural sector with a complete production base in Lop Buri Province, which includes everything from manufacture and livestock farming to animal breeding, from producing pigs, broilers, layer chickens and breeders to manufacturing and distributing animal health products. The Group has also developed strategic collaborations with local farmers. Examples include price guarantee for broilers and layer chickens, contract farming for fattening swine, production and distribution of hygienic and fresh pork, chicken and eggs as well as manufacture of processed foods for domestic consumption and export to international markets. Today, apart from being positioned as a country leader in the fully integrated agro-industrial and food business sector, Betagro Group is widely recognised for its quality and safety standards. It has earned numerous accolades in product quality excellence and production standard certifications, locally and internationally, covering several areas from animal feed, livestock development, animal health products to premium quality food products for export and domestic consumption. All of these are designed to meet different needs of consumers under the concept of “Quality for Life”. The Two Core Businesses & One Support Unit are : Agro Businesses; Feed Business, Animal Health Business, Pet Business & Others  Food Businesses; Factory (Food & Meat Processing), Livestock (Swine, Poultry & Aqua), Regional Business, Sales & Marketing, Foreign Integration Business  Holding; Support & Technical Function, Restaurant & Deli, Hotel & Resort, Others

 

Is this your company? Claim it now!