งาน ใน นครราชสีมา 63 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
24 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1499
วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า
รายละเอียดงาน - วางแผน ออกแบบ การซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้า
- ตรวจสอบเครื่องจักร วางแผนและบริหารงบประมาณประจำปี
- การติดตามผลการซ่อมบำรุง การรายงานผลต่อผู้บริหาร
- จัดทำระบบเอกสารเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Auto cad หรือ Solid Work หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านระบบการจัดการคุณภาพ ISO หรือ PM หรือ TPM หรือระบบที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ Ms officeได้ดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

 • รายละเอียดงาน:

  Khonburi Sugar Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที