งาน ท่องเที่ยว โรงแรม F&B ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NR-1143
FRONT OFFICE MANAGER / ASSISTANT FRONT OFFICE MANAGER/ผู้จัดการแผนกต้อนรับ / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ

ตำแหน่ง  FRONT OFFICE MANAGER (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

แผนก   FRONT OFFICE (ต้อนรับ)

ผู้บังคับบัญชา GENERAL MANAGER / EAM. (ผู้จัดการทั่วไป / ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป)

ขอบข่ายงาน ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติงานของแผนกต้อนรับ จองห้องพัก โทรศัพท์ ศูนย์ธุรกิจ  และสุขภาพ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแลมาตรฐานของความเป็นระเบียบ ความพร้อม และความสะอาดของตัวพนักงานและสถานที่ทำงาน
 • กำกับดูแลตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมการใช้วันหยุดต่างๆ ไม่ให้งานบกพร่อง
 • จัดการให้มีหัวหน้าของงานที่ต้องรู้ในแต่ละตำแหน่ง และกำหนดมาตรฐานของงานและวิธีปฏิบัติงานนั้นๆ
 • กำกับดูแลมาตรฐาน  และประสิทธิภาพของการทำงานของทุกตำแหน่ง
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายและคำสั่งของผู้บริหาร เช่น อัตราค่าห้องพัก การจ่ายเงินมัดจำ เครดิต ฯลฯ
 • ควบคุมสถานภาพของห้องพักและทบทวนธุรกิจจากการจองล่วงหน้าเพื่อให้มีการขายห้องได้อัตราสูงสุดและประสานประโยชน์ระหว่างแขกและโรงแรม
 • เดินตรวจสถานที่ภายในบริเวณโรงแรม เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และเป็นระเบียบ
 • ประสานงานกับแผนกแม่บ้านในการกันห้องพักไว้ เพื่อให้แขกเข้าพักโดยไม่มีปัญหา หรือเพื่อการซ่อมการบำรุงรักษา และการทำความสะอาด ในกรณีที่ชำรุดเสียหาย หรือผิดจากมาตรฐานที่วางไว้
 • กำหนดการควบคุมจำนวนพนักงานให้เพียงพอ และควบคุมระดับเงินเดือนตามนโยบายของโรงแรม  ตลอดถึงควบคุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในแผนกให้น้อยที่สุด เช่น กระดาษ ไฟฟ้า ชุดพนักงาน ฯลฯ
 • พบปะแขกเสมอ เช็คความพอใจของแขก  ช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์ดีกับแขกที่มาพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกที่สำคัญและแขกประจำ
 • ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ของแขก เมื่อจำนวนถึงกำหนด ติดตามให้มีการแจ้งยอด และเก็บเงิน
 • กำกับดูแลลูกกุญแจต่างๆ ลูกบิดของห้องพักทั้งหมด
 • ตรวจเช็คการแต่งกาย การทำงานและความมีระเบียบของแท็กซี่โรงแรม เพื่อให้แขกได้รับบริการอย่างดี
 • ประสานงานกับทุกแผนกเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการต้อนรับ ความสะดวก และความปลอดภัยสำหรับแขกเพื่อให้แขกได้รับบริการอย่างดี
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร เช่นหาข้อมูลการตลาด ช่วยตามหนี้แขก ฯลฯ

คุณวุฒิ ปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านแผนกต้อนรับอย่างน้อย 4 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ใช้โปรแกรม HIS PC และคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของการควบคุมการติดต่อทางโทรศัพท์

 

ตำแหน่ง  ASSISTANT FRONT OFFICE MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

แผนกFRONT OFFICE (ต้อนรับ)

ผู้บังคับบัญชา FRONT OFFICE  MANAGER (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)

ขอบข่ายงาน  ประสานงาน และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับ จองห้องพัก โทรศัพท์  ศูนย์ธุรกิจ  และศูนย์สุขภาพ ช่วยงานของหัวหน้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแลความเป็นมาตรฐานของความเป็นระเบียบ ความพร้อม และความสะอาดของตัวพนักงานและสถานที่ทำงาน
 • กำกับดูแลตารางการทำงานของพนักงาน และควบคุมการใช้วันหยุดต่างๆ ไม่ให้งานบกพร่อง
 • จัดการให้มีหัวหน้าของงานที่ต้องรู้ในแต่ละตำแหน่ง และกำหนดมาตรฐานของงานและวิธีปฏิบัติงานนั้นๆ
 • กำกับดูแลมาตรฐานและประสิทธิภาพของงานทุกตำแหน่ง
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามนโยบายและคำสั่งของฝ่ายบริหาร เช่น อัตราค่าห้อง  การจ่ายเงินมัดจำเครดิต ฯลฯ
 • ควบคุมสถานภาพของห้องพักและทบทวนธุรกิจจากการจองล่วงหน้า เพื่อให้มีการขายห้องได้อัตราสูงสุดและประสานประโยชน์ระหว่างแขกและโรงแรม
 • ประสานงานกับแผนกแม่บ้านในการกันห้องพักไว้ เพื่อให้แขกเข้าพักโดยไม่มีปัญหา หรือเพื่อซ่อมการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด ในกรณีที่ชำรุดเสียหาย หรือผิดจากมาตรฐานที่วางไว้
 • อบรมและพัฒนาพนักงานในแต่ละคนมีความรู้และความชำนาญสูงขึ้น  ตลอดถึงการขยายฐานความรู้เพื่อให้พร้อมที่จะทำตำแหน่งถัดไป หรือตำแหน่งข้างเคียง
 • รักษามนุษยสัมพันธ์ที่ดี และประสานงานกับแผนกต่างๆ เสนอแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานของแผนกสอดประสานงานกับของแผนกอื่นๆ อย่างราบรื่น เช่น  เรื่องเครื่องแบบ การจัดอาหาร เครดิต การจองรถรับส่ง-ส่งแขก อัตราค่าห้อง การฝึกอบรม  จำนวนตะกร้าผลไม้ ฯลฯ
 • เก็บสถิติเกี่ยวกับห้องพักอย่างเป็นระบบทุกเดือน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำมาวิเคราะห์แก้ไข และวางนโยบายอนาคตได้
 • ทำประมาณการรายได้ส่วนห้องพักประจำปี โดยประสานงานกับแผนกขาย และประมาณการค่าใช้จ่ายด้วยติดตามความเปลี่ยนแปลงในประเทศในรูปของอัตราการเข้าพัก กลวิธีและนโยบายการตลาด ของคู่แข่ง เพื่อแนะนำฝ่ายบริหารให้ทราบอยู่เสมอ
 • พบปะแขกเสมอ เช็คความพอใจของแขก ช่วยเหลือและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับแขกที่มาพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกที่สำคัญ และแขกประจำ
 • ตรวจเช็คการแต่งกาย การทำงานและความมีระเบียบของแท็กซี่โรงแรม  เพื่อให้แขกได้รับบริการอย่างดี

คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านแผนกต้อนรับอย่างน้อย
 • 4 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • ใช้โปรแกรม HIS PC และคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาของการควบคุมการติดต่อทางโทรศัพท์

บริษัท สีมาธานี จำกัด

2112/2 ถนน มิตรภาพตำบล ในเมือง เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา 30000


รายละเอียดงาน:

Simathani Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที