กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1511
Engineer/วิศวกร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถดูแลและควบคุมงานโครงการก่อสร้างทั้งระบบ
 • สามารถวิเคราะห์ รวมรวบข้อมูล พร้อมทั้งวางแผนงานก่อสร้างได้
 • วางผังโครงการ จัดงวดงาน ตรวจแบบ ประมาณราคา
 • ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด และรายการที่ได้รับอนุมัติจากโครงการแล้ว
 • ตรวจสอบการทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
 • พิจารณาสั่งการให้มีการทดสอบคุณภาพของวัสดุตามความจำเป็นและแนะนำขั้นตอน และวิธีการทดสอบ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย
 • ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอ แล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวดโดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม
 • จัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานเสนอฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา สาขางานก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีใบอนุญาตในการเซ็นงานก่อสร้าง (ใบ กว.) และงานควบคุมการก่อสร้างขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา สาขางานก่อสร้างหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ มีทักษะความเป็นผู้นำ
 • มีใบอนุญาตในการเซ็นงานก่อสร้าง (ใบ กว.) และงานควบคุมการก่อสร้าง

ที่อยู่ : 79 หมู่ 8 มิตรภาพ-หนองคาย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-259-247-8
โฮมเพจ : https://www.imageproperty.co.th/


รายละเอียดงาน:

IMAGE PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที