งาน โฆษณา สื่อ ใน นครราชสีมา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1509
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ด้านอ้อย)/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ด้านอ้อย)
รายละเอียดงาน 1. เป็นวิทยากรสื่อสาร การจัดการด้านอ้อย ตั้งแต่การจัดการแปลง จนถึงการเก็บเกี่ยว
2. รวบรวมฐานข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อ ออกแบบสื่อ การสื่อสาร วิธีการนำเสนอ ที่จะสร้างวิธีการกระตุ้นให้มีส่วนร่วม และความเข้าใจให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายได้
3. วางแผนงานการสื่อสาร ไปยังกลุ่มภายในและภายนอก เช่น นักเกษตร ชาวไร่ ผู้ที่สนใจ
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน ภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้านอ้อย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่ตามข้างต้นหรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 ปี / ไม่จำกัดเพศ
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมอ้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะเชี่ยวชาญด้าน MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 • บุคคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีมาก มีความเข้าใจจิตวิทยามวลชน สามารถพูดต่อหน้าสาธารณะชนได้
 • ทัศนคติดี ซื่อสัตย์ ขยัน กระตือรือร้นพร้อมในการพัฒนาตนเองเสมอ
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อการสอน (ภาพนิ่งและวิดีโอ)
 • ทำงานเป็นทีม สามารถนำกิจกรรมและเป็นวิทยากรได้

 • รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานประจำ
  • ประเภทงาน:
  • สถานที่ทำงาน:
   นครราชสีมา, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Khonburi Sugar Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที