งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน นครราชสีมา 10 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
04 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NR-1189
Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • วางแผน กำหนดเป้าหมาย ดูแลรับผิดชอบเป้าการขายรวมของทั้งประเทศในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย
 • ตรวจสอบ, ติดตาม และประเมินผลการทำงานของทีมงานขาย(ผู้ใต้บังคับบัญชา)
 • ควบคุมและบริหารการจัดเก็บหนี้และสินค้าคืนของทีมงานขาย
 • บริหารงบประมาณของฝ่ายขายในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่กำหนด
 • วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดและคู่แข่งขัน รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดในพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางการแข่งขัน
 • จัดทำแผนงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของร้านค้าหลักในแต่ละกลุ่มลูกค้าในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องกับแผนการตลาด
 • สร้างและขยายโอกาสทางการขายของบริษัท โดยการพัฒนาศักยภาพร่วมกับลูกค้าและแสวงหาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆเพิ่มขึ้น
 • พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของทีมงานขาย รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน
 • ประสานการทำงานให้เกิดความร่วมมือที่ดี ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่, พันธมิตรทางการค้า

ประสบการณ์ :

 • ชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขาการบริหารทั่วไป/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานขายสินค้าอุปโภค บริโภค หรือสินค้าอื่น ทั้งช่องทาง Traditional & Modern trade ไม่น้อยกว่า   7-10  ปี
 • เคยปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานขาย อย่างน้อย  3  ปี  หากมีประสบการณ์ ด้าน TRADE MARKETINGจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีภาวะผู้นำ รวมถึงการประสานงาน และเจรจาต่อรอง และเข้าใจการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี, ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานในต่างจังหวัดได้
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms. office , Excel , power point ,  Internet ในระดับ ดี   

สวัสดิการ :

 • เงินเดือน ตามประสบการณ์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ, ขั้นต่ำ 1 เดือน
 • ประกันสังคม และ สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

รายละเอียดงาน:

P.R. FOOD LAND CO., LTD.
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที