กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

26 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1503
Production Manager /ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Snack Product)

Job Responsibility

 • วางแผนกำหนดแนวทาง กลยุทธ์ นโยบายตลอดจนมาตรฐานในด้านการผลิตอาหารให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ได้คุณภาพ ปริมาณและ ต้นทุนที่เหมาะสม ทันตามความต้องการของตลาด เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
 • กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของการผลิตสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตลอดจนควบคุมการผลิตของโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและไปตามแผนงานและ นโยบายที่วางไว้
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต การใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตามระบบคุณภาพ
 • ควบคุมการผลิตเพื่อลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า และ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
 • สรุปการปฏิบัติงานในส่วนโรงงาน และ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • บริหารจัดการการทำงานของบุคคลากรแต่ละแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัท ฯ

Qualifications

 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ : 32 - 45 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ
 • ประสบการณ์การ 5 ปีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เช่น การขยายกำลังการผลิต, การเพิ่มผลิตภัณฑ์-เพิ่มสายการผลิต, โครงการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ในกระบวนการผลิตอาหาร เป็นต้น
 • มีทักษะในการวางแผนงาน และการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์
 • มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP&HACCP, HALAL , ISO9001 , BRC
 • มีภาวะผู้นำ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการนำเสนองาน

Job Location: นครราชสีมา

 

Contact :

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด

99 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา30000 ประเทศไทย

โทร. 044-240999 ต่อ 301 ,  0817483232

แฟกซ์. : 044-240998


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

Tia Ngee Hiang (Chaosua) Co., Ltd.
  URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปที่ใหญ่และประสบความสำเร็จบริษัทหนึ่งในภาคอีสานดำเนินกิจการมีนานกว่า 50 กว่าปี โดยมีสินค้าที่มีชื่อเสียงหลายชนิด บริษัทกำลังขยายงานและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ร่วมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ความกระตือรือร้น ต้องการความท้าทาย เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที