กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
30 มิถุนายน 2563
รหัสงาน: NR-1507
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริการข้อมูล/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริการข้อมูล
รายละเอียดงาน 1.จัดทำ ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลด้านอ้อย และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านอ้อย
2.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผล
3.บริการข้อมูลแก่บุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ
4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมอ้อย (พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • เป็นนักกิจกรรม นักพัฒนา และมีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะเชี่ยวชาญด้าน MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ
 • ทัศนคติดี ซื่อสัตย์ ขยัน กระตือรือร้นพร้อมในการพัฒนาตนเองเสมอ
 • ทำงานเป็นทีม สามารถนำกิจกรรมและเป็นวิทยากรได้
 • มีทัษะในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอดได้เป็นอย่างดี

 • รายละเอียดงาน:

  Khonburi Sugar Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที