Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
23 September 2019
Job ID: PH-1892
Project Manager /ผู้จัดการโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 32-50 ปี / สัญชาติไทย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามีวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารงานด้านงานระบบ งานโครงสร้าง งานพัฒนาโครงการในงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพควบคุม (ก.ว) ในระดับสามัญวิศวกร ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและกฎหมายอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์การทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำเเหน่งผู้จัดการโครงการมาอย่างน้อย 4 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 5 ปีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานก่อสร้างของโครงการ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Officeและโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิคดี มีทักษะในการสื่อสารดี ซื่อสัตย์สุจริต มนุษยสัมพันธ์ดี ใจเย็นควบคุมอารมณ์ได้ดีและเป็นธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบสูง กล้าตัดสินใจ
 • มีคามสามารถในการวางแผนงาน การบริหารโครงการ บริหารทีม แก้ไขปัญหา วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

รายละเอียดของงาน

 • บริหารงานโครงการก่อสร้างในแต่ละโครงการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดเพื่อสร้างผลสำเร็จในทุกๆด้านให้กับองค์กรภายใต้แผนงานที่กำหนด กรอบระยะเวลาและงบประมาณของแต่ละโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดการและตรวจสอบการเตรียมการของงบประมาณประจำปีของบริษัทและประสานงานและควบคุมแผนรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท
 • วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานต่างๆ ทั้งด้านการประมูล และการก่อสร้างพร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ
 • สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการออกแบบทางวิศวกรรมเทคนิคในการแก้ปัญหาแก่ผู้บริหารและวิศวกรโครงการอย่างมืออาชีพ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่อยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และบริษัทออกแบบ บริษัทก่อสร้างและบริษัทคอนเซาท์  รับผิดชอบในการจัดการประมูล เจรจาพูดคุย ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพเป็นต้น
 • ร่วมประชุมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
 • สรุปและรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการประจำสัปดาห์และประจำเดือนต่อผู้บริหารระดับสูง
 • อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 • Apply Now

  Job Details:

  Benefits:
  • Performance bonus
  • Transportation allowance
  • Housing allowance

  VIPHOLDINGSGROUP CO.,LTD.
  Is this your company? Claim it now!