Banking / Finance Jobs in Phuket 55 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
28 December 2018
Job ID: PH-599
สำนักงานธุรกิจประจำพื้นที่ ภาคใต้/

สถานที่ปฏิบัติงาน :             สำนักงานธุรกิจหาดใหญ่ (AE-M)

                                             สำนักงานธุรกิจภูเก็ต (RM-M, RM-L, AE-L, AE-M)

                                             สำนักงานธุรกิจพังงา (RM-M)

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติ :

1. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน - เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M, RM-L)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดแผนการตลาดของสำนักงานธุรกิจขนาดกลางในลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M) และ 100 – 500 ล้านบาท (Size L)
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมของธนาคาร เพื่อเพิ่มการใช้วงเงินสินเชื่อการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือ พร้อมทั้งแสวงหาลูกค้ารายใหม่จากการดําเนินงานด้านการตลาด เพื่อขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ
 • ทบทวนและวิเคราะห์ Portfolio อย่างสม่ำเสมอ และวางแผนการติดตามและออกเยี่ยมเยียนลูกค้า
 • ให้คําปรึกษาและแนะนําการปฏิบัติงานให้กับ AE และ AO
 • แสวงหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ เพื่อลดจํานวนหนี้เสีย
 • บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ และวิเคราะห์สินเชื่อโดยใช้เครื่องมือตามที่ธนาคารกําหนด และตอบข้อซักถามหรือประเด็นต่างๆร่วมกับผู้ทําหน้าที่ อนุมัตสินเชื่อใน SME Loan Factory

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

 

2. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M, AE-L)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 วงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 20 – 100 ล้านบาท (Size M) :

 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้กับ RM โดยสามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในระดับสูงที่เกิดขึ้นได้
 • สนับสนุน RM-M สำหรับการตรวจสอบ Portfolio เช่น การใช้วงเงิน และวัตถุประสงค์การใช้วงเงิน เป็นต้น
 • สนับสนุน RM-M ในด้านการจัดทำข้อมูล บันทึกและวิเคราะห์ด้านการเงิน สำหรับการพิจารณาสินเชื่อตามเครื่องมือที่ธนาคารกำหนด
 • อำนวยความสะดวกด้านเอกสารการขอสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยอธิบายถึงรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการขอสินเชื่อ รวมทั้งให้คำแนะนำในการนำเอกสารอื่นมาใช้แทน กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถหาเอกสารได้
 • ประสานงานในการแก้ปัญหาด้านเอกสารระหว่างลูกค้า SME Loan Factory และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการอำนวยสินเชื่อ
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และประสานงานร่วมกับทีมงานของลูกค้า โดยดูแลการเบิกจ่ายเงิน และการชำระหนี้ของลูกค้าให้เป็นไปตาม

2.1 วงเงินสินเชื่อรวมมากกว่า 100 – 500 ล้านบาท (Size L) :

 • ร่วมกับ RM-L ในการวิเคราะห์คำขอสินเชื่อ จัดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงวงเงินสินเชื่อ กรณีแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาให้เป็นหนี้ปกติ
 • ตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน สมมติฐาน และปัจจัยสนับสนุนที่ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจของลูกค้า
 • ดูแลติดตามการดำเนินธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ และเยี่ยมชมกิจการ โดยร่วมกับ RM-L ตามความจำเป็น เพื่อให้การวิเคราะห์สินเชื่อรวดเร็วและมีคุณภาพ
 • จัดทำบันทึกขออนุมัติสินเชื่อ และบันทึกขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พร้อมลงนามร่วมกับ RM-L รวมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้ BCM-L ลงนามเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ทบทวนและติดตาม Portfolio ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาดรรชนีชี้วัดความเสี่ยง รักษาคุณภาพของสินเชื่อ และควบคุม NPLs ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด และมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
 • มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส - เจ้าหน้าที่สินเชื่อธุรกิจ SME (AO-L)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • อํานวยความสะดวกด้านเอกสารสินเชื่อและจัดเตรียมแฟ้มเอกสารให้สมบูรณ์โดยอธิบายถึงรายละเอียดเอกสารต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับลูกค้าเพื่อการขออนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อสนับสนุนด้านการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารจัดทําข้อมูล และวิเคราะห์ทางการเงิน สําหรับการพิจารณาสินเชื่อตามเครื่องมือที่ธนาคารกําหนด ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นรวมกับ RM-L ก่อนนําส่งให้ AE-L สําหรับการวิเคราะห์สินเชื่อ และวิเคราะห์ข้อมูลสินเชื่อเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจและความสามารถทางการเงินของลูกค้า รวมทั้งกรอกข้อมูลใน เครื่องมือพิจารณาสินเชื่อตามที่ธนาคารกําหนด ก่อนส่งให้กับหน่วยงานกลั่นกรองสินเชื่อ ตลอดจนติดตาม Portfolio ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพของสินเชื่อด้านเอกสารและคุณภาพด้านกระบวนการ / การให้บริการ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น

 • คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จําเป็น วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ด้านการขายและการตลาด
 • มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคาร
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-345-1863 (คุณปิยฉัตร)


Job Details:

KrungThai Bank PCL
ธนาคารกรุงไทย ด้วยรากฐานอันมั่นคงมาเกือบครึ่งศตวรรษ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารแสนสะดวกและมั่นคง ที่ประชาชนไว้วางใจในบริการที่เป็นเลิศของเรา ด้วยเครือข่ายครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ พร้อมที่จะให้บริการคุณในทุกระดับ ทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าองค์กร ลูกค้าสถาบัน ลูกค้าภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจและลูกค้าธุรกิจทุกขนาด ไม่เพียงแต่ประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานที่เราภาคภูมิใจเท่านั้น เรายังพร้อมที่จะคืนกำไรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสร้างทุนปัญญาที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใดของสังคม คุณจะได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน
Is this your company? Claim it now!