Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

08 August 2019
Job ID: PH-1729
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ / Assistant Manager- Business Development

คุณสมบัติ:

  • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน หรือการตลาด หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์การลงทุน อย่างน้อย 5 ปี

งานหลัก:

  • จัดทำแผนงานพัฒนาธุรกิจกำหนดเป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุภารกิจของบริษัท

ความรับผิดชอบ:

  • ศึกษา วิเคราะห์โครงการหรือธุรกิจใหม่ๆ จัดทำ Business Model ให้เป็นไปตามแผนการขยายงานของบริษัท และผลักดันการดำเนินงานตามแผนธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ ( กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน แผนการปรับปรุงและพัฒนา ) ของทั้งบริษัท ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการของทุกหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  • ให้คำแนะนำแค่ละหน่วยงานในการกำหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกันเพื่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของ บริษัทฯ
  • ตรวจสอบติดตามการบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร รายงานแผน และผลของตัวชี้วัดตามกลยุทธ์หลัก
  • ประชุม ชี้แจงกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง

Job Details:

Kon Barn Lawl Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!