Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 July 2020
Job ID: NB-7551
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร/Chief Executive Officer

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสายงานบริหาร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • ติดตามผลงานการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ แผนกทรัพยากรมนุษย์ อำนวยการ สื่อสารองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิแคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแต่ละหน่วยงานเพื่อนำมาพัฒนาในภาพรวมขององค์กร
 • ให้คำปรึกษา หรือหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน

คุณสมบัติ

 • การศึกษา :  ระดับปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง : มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ หรือการบริหารด้านงานที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะ ความรู้ สมรรถนะ หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็น :
 • มีทักษะด้านการวางแผนบริหารงานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถนำนโยบายองค์กรมาใช้ในการวางนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ

สวัสดิการ              

 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสโครงการ (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินกู้ยืมพนักงาน
 • ค่าเช่าบ้าน (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
28 ซอย งามวงศ์วาน 6 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000
Tel : 02-965-9995 # 135 , 095-369-6795 (รับเฉพาะสายที่สมัครงานเท่านั้น)
Website : http://www.tekacon.com

Apply Now

Job Details:

TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม

Is this your company? Claim it now!