Jobs in Nonthaburi 363 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 December 2019
Job ID: NB-6067
Project Development

Job Description :

 • เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจให้กับบริษัท
 • ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการโดย SWOT Analysis หรือเครื่องมืออื่นๆ
 • ทำบทสรุปโครงการถึงความเป็นไปได้ รวมถึง Inputs และ Outputs ที่ต้องกระทำ
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 • หน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications : 

 • เพศ ชาย-หญิง
 • จบปริญญาตรีหรือสูงกว่า บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด, วิศวะ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านการตลาดโครงการ
 • มีความชำนาญในด้านการจัดการและดำเนินการในโครงการที่เคยทำและไม่เคยทำมาก่อน
 • มีใบอนุญาตขับรถ (Driving License)
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ รวมถึงการออกไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด (มีรถยนต์ของบริษัทให้และสามารถเบิกค่าน้ำมันได้)
 • สามารถเจรจาเงื่อนไขและให้คำปรึกษาแก่คู่ค้ารวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนและหลังโครงการ
 • มีปฏิภาณไหวพริบและรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office. Word, Power Point, Excel ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี

 

ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม

 

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

Tel.02-503-4115 ext. 315, 316

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Life insurance

SCAN INTER PUBLIC COMPANY LIMITED
http://www.scan-inter.com/en.html
“บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านพลังงานทางเลือกโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล” บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นธุรกิจในด้าน งานก่อสร้างโยธา สร้างสถานีบริการก๊าซและน้ำมัน (Gas service station) สร้างโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ งานออกแบบติดตั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า รวมถึงติดตั้งท่อส่งก๊าซ และท่อแรงดันสูงอีกด้วย  สิ่งที่สะท้อนความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด  (มหาชน) คือ การมีธุรกิจครอบคลุมทางด้านก๊าซธรรมชาติ ทุกแขนงตามแนวคิดเรื่องความมั่นคงของธุรกิจ (Sustainable Business) ซึ่งเป็นการมองภาพการลงทุนที่ก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปข้างหน้าและข้างหลังอย่างครบวงจร (Forward and Backward Linkage) และมีการขยายอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันนี้ไปสู่นานาประเทศ เช่น พม่า อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่สากล

Is this your company? Claim it now!