Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
25 November 2019
Job ID: NB-5951
Production Supervisor/หัวหน้าฝ่ายผลิต

รายละเอียดงาน:

 • การวางแผนบริหารจัดการ กำกับ การจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และ ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต และมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาส่งมอบ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • บริหารจัดการ และวางแผนการดำเนินงานในฝ่ายผลิต
 • รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและมาตรฐาน
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนและมีคุณภาพ
 • จัดทำรายการวัตถุดิบ และวัสดุอุปกรณ์ (Boms)
 • จัดทำรายงานส่งมอบสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายผลิต
 • จัดทำแผนงบประมาณประจำปีของแผนก

คุณสมบัติ:

 • เพศชายเท่านั้น
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในสายงานธุรกิจผลิตตู้ไฟฟ้า
 • อ่านแบบได้ และมีความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ตู้ไฟฟ้า ตู้ Switch Board
 • มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

ผู้ที่สนใจกรุณาส่งใบสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย เงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังของผ่านทางสมัครงาน / Apply Now ด้านล่าง

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Gratuity
 • Education allowance
 • Life insurance

SIRIPRAPA ENGINEERING CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!