Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 August 2019
Job ID: NB-5141
Investor Financial/นักลงทุน(การเงินและงบประมาณ)

เพศ : หญิง/ชาย

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

อายุ : 25 ปีขึ้นไป

ประสบการณ์  : มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างน้อย 3 ปี

Job Description

 • รวบรวมแผนงบประมาณประจำปีจากทุกหน่วยงาน ตรวจสอบความความถูกต้อง เหมาะสม พร้อมวิเคราะห์รายการเชิงลึก และรายงานข้อสังเกตต่อผู้บังคับบัญชา
 • ติดตามและควบคุมการเบิกใช้งบประมาณให้อยู่ในงบประมาณประจำปี
 • จัดทำรายงานการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบแผนงบประมาณประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และตั้งข้อสังเกต
 • จัดทำรายงานงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบแผนงบประมาณประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล และตั้งข้อสังเกต
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานงบประมาณ แก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย และจัดทำแผนการเงิน
 • วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และจัดทำบทวิเคราะห์ทางการเงิน
 • วางแผนการเงิน รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนการเงิน การบริหารการเงิน การติดตามหนี้สินของบริษัทและสภาพคล่อง
 • รับผิดชอบควบคุมการบริหารและจัดทำ Cash flow
 • จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบถึงความคลาดไหวของสภาวะการเงินของบริษัท
 • หาเงินทุนจากบุคคลภายนอกเพื่อทำให้สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทเสถียร

Knowledge

 • มีความรู้ความเข้าใจตลาดเงิน ตลาดทุน
 • มีความรู้เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร
 • มีความรู้ด้านการจัดการเงินทุน
 • มีความเข้าใจในกระบวนการติดต่อกับธนาคารด้านเงินลงทุน

 Technical Skill

 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การวางแผนทางการเงิน
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการเงินแก่ผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการบริหารทีมงาน มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เช่น SAP,Navision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Gratuity
 • Education allowance

KNOW ARE LEARNING COMPANY LIMITED
Is this your company? Claim it now!