Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
21 January 2020
Job ID: NB-6452
QC Manager/ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร   

 • เพศชาย อายุ 38 - 47 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่ อาคารสูง
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้ Program MS Project , MS Office , Internet ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการนำเสนองาน

 

รายละเอียดงาน 

 • บริหารจัดการ งานด้านคุณภาพของงานก่อสร้าง และนำเสนอรูปแบบเทคนิคด้านการก่อสร้างที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ
 • สอบ ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผน
 • สรุปอุปสรรค และปัญหาที่พบในงานก่อสร้าง พร้อมหาแนวทางในการแก้ปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป
 • อบรม ให้ความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง มาตรฐานการก่อสร้าง ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
 • ควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO 200:2015 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล งานด้านความปลอดภัย และอาชีวนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 

 

สวัสดิการ   

 • กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสโครงการ (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • เงินค่ารักษาพยาบาล
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • เงินกู้ยืมพนักงาน
 • ค่าเช่าบ้าน (เฉพาะพนักงานประจำโครงการ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานมงคลสมรส

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่ งามวงศ์วาน จังหวัด นนทบุรี (ปฏิบัติงานจันทร์-ศุกร์ 8.00น.-18.00น.)

ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)
28 ซ.งามวงศ์วาน 6 ต.บางเขน อ.เมือง นนทบุรี 11000
Tel : 02-965-9995 # 135 , 095-369-6795(รับเฉพาะสายที่สมัครงานเท่านั้น)
Website : http://www.tekacon.com

Apply Now

Job Details:

TEKA CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จำกัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2527 โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับเหมาก่อสร้างงานอาคารที่มีคุณภาพ จากผลงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ที่บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างงานอาคาร เป็นสิ่งที่แสดงถึงคุณภาพขององค์กร ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 150 ล้านบาท โดยสามารถรับงานก่อสร้างอาคาร มูลค่ารวมกว่าพันล้านบาท ประกอบด้วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โดยมีนโยบายหลักในการสร้างงาน ที่มีคุณภาพ และการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าสูงสุด ปรัชญาแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ การส่งเสริม “คนดี มีความสามารถ” ให้มีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้า ให้การยกย่องชมเชย และให้ผลตอบแทนที่ดีจากผลงานที่กระทำ ค่านิยมในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น โดยมีรากฐานจากการมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเอง เรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม

Is this your company? Claim it now!