งาน ผู้ตรวจสอบไอที 54 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

14 สิงหาคม 2563
รหัสงาน: BK-238634
Assistant Manager : IT Audit

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำแผนงานการตรวจสอบด้าน IT (IT Audit Plan) และจัดลำดับงานให้สอดคล้องกับความสามารถของบุคลากรและปริมาณงานหรือความเร่งด่วนของงาน
 • กำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการตรวจสอบ (IT Control Objectives / IT Audit Program)
 • การปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักการควบคุมภายในด้าน IT Control / Application Control / General Computer Control (GCC) & Business Computer Control (BCC) และการควบคุมความเสี่ยงด้าน IT (IT Risk Control) โดยสามารถให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม
 • สอบทานการจัดทำรายงานตรวจสอบ และดูแลการจัดเก็บเอกสารประกอบการตรวจสอบตามหลักการที่กำหนดไว้
 • ให้ความร่วมมือและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาทบทวนข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, สถิติ, การกำกับดูแลกิจการ, การบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบสารสนเทศหรืองานด้าน IT ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานในเชิงวิเคราะห์และให้เหตุผลในการอธิบายได้ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  Microsoft Office และมีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมประยุกต์ (Audit Software หรือ Audit Tools)
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถติดต่อสื่อสารได้
 • หากมี Certified Internal Auditors (CIA หรือ CISA) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Krungthai Card Public Company Limited

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 (UBC II) ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 33
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

Tel : 0-2828-5099, 02-665-5093 Fax : 02-665-5875

Website : www.ktc.co.th


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจบริการด้านการเงิน
 • สถานที่ทำงาน:
  วัฒนา, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
URGENTLY REQUIRED !!! KrungThai Card Public Company Limited is a subsidiary of Krung Thai Bank Public Company Limited, providing credit and debit card services to maximize customer’s benefits, convenience and security. We are currently expanding and in the process of registering with the Stock Exchange of Thailand, and we are looking for high-caliber and motivated people to assume the following positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที