กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

02 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1237
นักรังสีการแพทย์ ๒ อัตรา

ตำแหน่ง :นักรังสีการแพทย์ จำนวน ๒ อัตรา

หน่วยงาน: งานรังสีเทคนิค

ประสบการณ์  -

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรนอกเวลาราชการ ยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • สามารถศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในงานบริการทางรังสีเบื้องต้นได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการปฏิบัติงานได้
 • สามารถประสานงานกับบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงเวลา
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน เรียนรู้งานได้เร็ว มีทักษะในการสื่อสารดี มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเอง
 • มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ HA, ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • LELTS (Academic Module)           คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓
  • TOFEL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๒๙
  • TOFEL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๙๐
  • TOFEL CBT                                คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๙๐
  • TOEIC                                        คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๔๐๐
  • MU GRAD Test                           คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๓๖
  • MU – ELT                                   คะแนนไม่ต่ำกว่า    ๕๖

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ด้านการให้บริการทางรังสีวิทยา

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจทางรังสีวิทยา ขั้นตอนการตรวจ และการปฏิบัติตัวหลังจาก  รับการตรวจแล้ว
 • ให้บริการตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ General X-rays, Bone Mineral Density, Computed Tomography, Ultrasound และ Mammogram โดยปฏิบัติงานตามตารางการมอบหมายงานในแต่ละวัน
 • ปฏิบัติงานตามหลักการป้องกันอันตรายจากรังสีตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ด้านการควบคุมคุณภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางรังสี

 • ควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสีตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย  พร้อมใช้งานตามมาตรฐานสากล
 • ให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านรังสี
 • จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา
 • ควบคุมการสอน และให้ความรู้แก่นักศึกษาฝึกงานได้
 • ควบคุมและให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางรังสี แก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ และบุคคลทั่วไปที่เข้ามารับบริการทางรังสีในโรงพยาบาล
 • เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานทางรังสีวิทยา และถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาแก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน และจัดทำรายงานต่อหัวหน้างานรังสีเทคนิค

ด้านการวิจัย

 • ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือการให้บริการ
 • เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ร่วมวิจัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

 อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ

 •  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท โดยยังไม่รวมค่าประสบการณ์

 


รายละเอียดงาน:

Golden Jubilee Medical Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที