กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
26 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NKP-1216
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา

หน่วยงาน: งานเวชสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
 • ๒. อายุไม่เกิน ๖๐ ปี
 • ๓. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รวมถึงปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยมหิดล)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ๑. ศึกษา ดูแล และควบคุม แก้ไข ออกแบบ เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ๒. ศึกษา ดูแล และควบคุม แก้ไข ระบบโรงพยาบาลของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ทั้งส่วน Front                 และ BackOffice
 • ๓. มีความรู้ความสามารถในด้านระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ๔. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 • ๖. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • ๗. มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
 • ๘. มีความสามารถในการจัดการแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการ                แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • ๙. ให้คำปรึกษาทางด้านสารสนเทศ และความช่วยเหลือในเรื่องที่ใช้โปรแกรมแก่ผู้ใช้งาน รวมทั้งการแก้ไข       ปัญหาและข้อขัดข้อง
 • ๑๐. ร่วมประชุมกับหน่วยงานและภาควิชาต่างๆ ในเรื่องสารสนเทศ
 • ๑๑. เป็นวิทยากรอบรมให้กับบุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ๑๒. ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 • ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย            

หลักเกณฑ์การคัดเลือก                    

 • ๑. สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
 • ๒. สอบสัมภาษณ์            

 อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
                อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Golden Jubilee Medical Center Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที