งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน นครปฐม 3 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
06 กันยายน 2562
รหัสงาน: NKP-1105
Business Development Officer/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

น้าที่ความรับผิดชอบ 

1.  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย ช่วยสนับสนุนการวางแผนและจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ

2.  ศึกษา ติดตามและค้นคว้าข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างต่อเนื่อง

3.  สำรวจโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มปริมาณ throughput และรายได้

4.  จัดทำวิเคราะห์รูปแบบการประเมินการลงทุน ด้านทุน/โครงการและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

5.  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

6.  ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย,หญิง อายุ 24 -30 ปี

2.  จบปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเศรษฐศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  ประสบการณ์ในงานพัฒนาธุรกิจอย่างน้อย 1 ปี.

4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ดีมาก

5.  มีทักษะภาษาอังกฤษในการพูด,อ่าน,เขียน  ดีมาก

6.  สามารถขับรถยนต์ได้


รายละเอียดงาน:

Thai Pipeline Network Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที