งาน อสังหาริมทรัพย์ ใน นครปฐม 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
26 สิงหาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1090
Assistant Building Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร)

คุณสมบัติ: -

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการจัดการ, บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ระดับ ดังนี้
  • MU GRAD Test: 36 หรือ MU-ELT: 56 หรือ TOEIC: 400 หรือ IELTS: 3 หรือ TOEFL IBT: 29 หรือ
  • TOEFL ITP: 390 โดยผลการทดสอบต้องมีอายุน้อยกว่า 2 ปี
 • มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น และมีทักษะในการเจรจาต่อรองและประสานงาน
 • มีความอดทน และรักงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารอาคาร อย่างน้อย 3 ปี

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Description) :   

 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุดมิว
 • บริหารและดูแลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 • ตรวจสอบรายการทรัพย์สินต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ภายในอาคาร รวมถึงจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ ทะเบียนควบคุมพัสดุ เป็นต้น
 • จัดหาผู้เช่าใหม่ ประสานงาน และให้บริการแก่ผู้เช่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัย (อาคารมิว ถ.วิภาวดี)
 • ควบคุม ดูแลผู้เช่าทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับอาคารชุด
 • ช่วยเหลือภาระงานของผู้จัดการนิติบุคคล เพื่อจัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
 • รายงานปัญหาต่างๆ และการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้น ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
 • ประสานงานกับช่าง/ผู้เช่า/บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมแซมแก้ไข
 • จัดทำแผน และงบประมาณเพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร รวมถึงส่วนควบต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทำงาน
 • จัดหา และเปรียบเทียบสินค้า/บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการอาคาร
 • จัดประชุมร่วมกับบริษัทผู้รับจ้าง ประจำเดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข ให้ผู้จัดการอาคารทราบ
 • จัดทำรายงานที่จำเป็นต่างๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงาน รายงานสถานะการชำระเงินค่าเช่า ค่าส่วนกลาง รวมถึงการจัดประชุมกับเจ้าของร่วม
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง โดย e-mail มาที่ Apply Now

 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 โทรศัพท์ : 02-849-6069

 โทรสาร  :  02-849-6067


รายละเอียดงาน:

Mahidol University
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที