กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

22 มกราคม 2563
รหัสงาน: NKP-1338
Planning and Control Center Manager

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • วางแผนงาน ประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน
 • ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาดและวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่ายเพื่อววางแผนงานและพัฒนาระเบียบวิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต
 • ชี้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบวิธีการผลิตและสั่งให้ปฏิบัติการปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้
 • บันทึกผลการผลิตต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้ และค่าเสื่อมของอุปกรณ์ เพื่อให้เชื่อแน่ว่าสต้นทุนการดำเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้
 • รายงานให้เจ้าหน้าที่บริหารของโรงงานทราบถึงปริมาณการผลิต และวันที่งานเสร็จ เริ่มใช้หรือประเมินมาตรการที่ได้วางไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต อุปกรณ์ที่ใช้และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน และเปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องจักรกับอุปกรณ์ที่ใช้ วางแผนสำรวจ เช่น สำรวจผลการใช้กำลังคน และความต้องการกำลังคนตามโครงการ
 • รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
 • แก้ไขอุปสรรคของงานและรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้
  • การลดต้นการผลิต
  • กำลังการผลิตที่ตอบสนองความต้องการของตลาดได้
  • ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณืการผลิต
  • ประสิทธิภาพของการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณืการผลิต
  • ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
  • ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต่ำในการป้อนหน่วยผลิต
  • ออกแบบตารางการคุมกำหนดเวลา เพื่อควบคุมการดำเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหาร การวางrouting การควบคุมการผลิต/MRP
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ
 • ผ่านงานกับระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูด อ่าน เขียน.

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Buono (Thailand) Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที