กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 กันยายน 2562
รหัสงาน: NKP-1107
Senior Engieer PM/ หัวหน้างานอาวุโสแผนกวิศวกรรม PM

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

หน้าที่

 • ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
 • บันทึก, จัดเก็บ, รายงาน ข้อมูลการรักษาเครื่องจักร
 • วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร  (Preventive  Maintenance)
 • จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง
 • ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ความรู้ กับผู้ใต้บังคับบัญชาและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงประสานงาน ตรวจสอบหน้างาน
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักสูตรการอบรมที่จำเป็น

 • GMP,  HACCP, FSSC, เอกสาร QP, WI, SD ของฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ และกฎระเบียบของบริษัทฯ   

รายละเอียดงาน:

Q Plus Concept Co., Ltd.
Founded in 1999 as a family company, Q Plus Foods Co., Ltd is one of leading Thai manufacturers and distributors of spices, and dehydrated vegetables. With the potential of manufacturing system and teamwork we continuously improve and develop our products, by offering the best quality products such as the spices, dried herbs, seasoned herbs & spices, Thai cooking set and Funtional Food Additives. They are newly and cleanly GMP & HACCP HALAL certified manufactured, without preservative, No irradiation, No Monosodium Glutamate, No any kind of flavoring agents added. Hence, our products are perfect for ones who care for their health and look for healthy products. All product items are selectively made by nature raw materials from our own organic farm "MADAM PAULA ORGANIC FARM" with has been cerified by standard organic certificate.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที