งาน บริหาร ใน นครปฐม 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NKP-1256
Integrated Supply Chain Manager (ISC)/ผู้จัดการ Integrated Supply Chain (ISC)
 • วางแผนพัฒนา กำหนดกลยุทธ์ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
 • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่าย และพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด
 • ควบคุมและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบการทำ Forecast การใช้วัตถุดิบ
 • ควบคุมและตรวจสอบ ยอดประมาณการขาย เทียบกับ capacity การผลิต
 • ดูแลแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 • ควบคุมปริมาณการสต๊อควัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในระดับที่เหมะสม
 • ทำการวิเคราะห์ เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม
 • สอบทานสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย
 • พิจารณาอนุมัติการซื้อ/สั่งจ้างตามใบสั่งซื้อ/ขอจ้าง
 • ปฏิบัติตามนโนบายและข้อกำหนดของระบบการบริหารจัดการทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

TPBI Public Company Limited
URGENTLY REQUIRED !!!   TPBI Public Company Limited. a leading plastic bags and films manufacturer in domestic and global market place, was established for over 30 years. The company has been certified for ISO , BRC systems. As the company is expanding and growing, we are looking for capable, accountable, and good competency candidates to join our team in many positions as followed.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที