กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
22 มกราคม 2563
รหัสงาน: NKP-1337
Cost Accounting Manager

Cost Accounting Manager

หน้าที่งานหลัก

 • วางแผน ควบคุมกำกับดูแล และบริหารงานทั้งกลุ่มบริษัทบัญชีต้นทุนผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, บัญชีทรัพย์สิน
 • และ Capital Budget, Business Plan ในส่วนบัญชีต้นทุนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • ได้แก่ การรายงานผลประกอบการต่อผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน อย่างมีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมข้อมูลงบต้นทุนการผลิตของกลุ่มบริษัท เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน ถึงผลการดำเนินงานผลิตของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบต้นทุนมาตรฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลแตกต่างระหว่างต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นกับต้นทุนมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานต่าง ๆ ของกลุ่มบัญชีต้นทุนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีทรัพย์สิน อย่างน้อย 10 ปี
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจยานยนต์
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันชีวิต

DEESTONE CORPORATION LIMITED
Deestone Limited was established 40 years ago by a group of Thai industrialists who believes that the pursuit of manufacturing excellence is the way forward. At that time, rubber was the “new gold” for South East Asia with both Malaysia and Thailand expanding aggressively into this new industry. Business initially focused on supplying vehicular tires, tubes and specialized tires for industrial and agricultural market segments. By 1994, the Group has diversified into tire manufacturing for bicycles, scooter, specialized industrial tire and passenger car tire. Currently, more than 50% of Deestone Group’s products are exported worldwide to countries like USA, Canada, Australia, Japan, Taiwan, Singapore, Denmark, France, Italy, the Netherlands, UK, Sweden, Egypt, Israel and Jordan.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที