กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

06 กันยายน 2562
รหัสงาน: NKP-1106
Account & Finance Manager/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

1. วางแผนงานในฝ่ายการเงินและบัญชี โดยการร่วมกำหนดพันธกิจของบริษัท เป้าหมาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลและควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆของบริษัท
2. ตรวจสอบรายงานความถูกต้องของเอกสารด้านบัญชีการเงิน  และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทางการเงิน
3. พัฒนากระบวนการทำงานด้านบัญชีการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
4. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
5. ประสานงานด้านบัญชีการเงินให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งวิเคราะห์รายงานทางการเงินให้ผู้บริหารทราบ
7. มีส่วนร่วมในการเสนอและปรับนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. พัฒนาความรู้และถ่ายทอดวิธีการทำงานที่มีประสิทธภาพ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนกันได้

 


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ผู้จัดการ / อาวุโส
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจ Trading ธุรกิจจัดจำหน่าย
 • สถานที่ทำงาน:
  นครปฐม, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Charterway Machinery Co., Ltd.
( No Description )
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที