กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

03 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SGK-767
Engineering Manager/ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การแก้ไขและป้องกันการเกิด Break down ของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
2. งานควบคุม และตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ
3. งานออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดทำโครงการ เสนองบประมาณ ในการจัดสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ
4. งานบริหารพัสดุคงคลัง ควบคุมปริมาณการจัดเก็บ อะไหล่
5. บริหารจัดการและควบคุม เพื่อตอบสนองฝ่ายผลิต 6. งานโครงการ   คุณสมบัติ 1. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ
3. การบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักรกล และ ด้านระบบเครื่องทำความเย็น 5. ความสามารถประจำตำแหน่ง เช่น ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารต้นทุน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนงาน และต้องมีภาวะการเป็นผู้นำ  

Pacific Fish Processing Co., Lt

Pacific Fish Processing Co., Ltd.

 27/4 Moo7 Kaoseng-Jana Rd.,Kao Roubchang

 Muang, Songkhla 90000 Thailand

  Tel. 074-303999 , Fax. 074-303909

Website : www.pfp-pacific.com


รายละเอียดงาน:

Pacific Fish Processing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที