งาน บริหาร ใน สงขลา 1 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
09 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: SGK-773
Assistant General manager/ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

ขอบเขตการดำเนินงานขององค์กร

 • เป็นโรงงานผลิตสินค้าประเภทอาหารทะเลแปรรูป ในตราสินค้า PFP และรับบริการผลิตในตราสินค้าอื่นๆ ในสัดส่วน 80:20
 • ผลิตสินค้า PFP ให้กับผู้จัดจำหน่าย และดำเนินงานด้านการตลาดในประเทศ ได้แก่ บ. PFP TRADING และผู้จัดจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยทาง บ. PFP PACIFIC จะเป็นผู้ดำเนินงานด้านการตลาดด้วยตัวเอง
 • ผลิตตามยอดสั่งซื้อ (Make to Order) ในแต่ละเดือน และผลิตเพื่อเก็บเข้าคลังสิน (Make to Oder) ในสัดส่วน 60:30 ซึ่งฝ่ายวางแผนการผลิตรับผิดชอบ กำหนดปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการตลาดภายในประเทศจาก บ. PFP TRADING และตลาดต่างประเทศจาก บ. PFP PACIFIC
 • จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เกิดของเสียจากการผลิตน้อยที่สุด ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนงาน R&D จัดซื้อ และผลิต
 • ควบคุมให้กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ตรงตามมาตรฐานกระบวนการผลิต ทั้งมาตรฐานภายในและมาตรฐานสากล ซึ่งรับผิดชอบโดย ส่วนงานรับประกันคุณภาพ ผลิต และ R&D
 • ควบคุมให้สินค้า มีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า และข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ซึ่งรับผิดชอบโดย ส่วนงาน รับประกันคุณภาพ ผลิต จัดซื้อ LOGISTIC R&D และ การตลาดต่างประเทศ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามการร้องขอของลูกค้า (ผู้จัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ) และตามแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือโอกาสทางการตลาด ซึ่งรับผิดชอบ โดยส่วนงาน R&D ลูกค้าตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต และเครื่องจักร เพื่อเพิ่มเพิ่มความสามารถในการผลิต ได้แก่ เพิ่มปริมาณการผลิต ลดต้นทุนในการผลิต และลดปริมาณของเสียในการผลิต ซึ่งรับผิดชอบโดย ส่วนงานผลิต R&D และวิศวกรรม
 • สรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากร ในแต่ละสายงาน ให้มีความรู้และศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเติบโต และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมถึงสร้างทัศนคติ วิธีคิด และความรู้สึกรัก หวงแผน ผูกพันกับองค์กร ด้วยการกำหนดเส้นการเติบโตในหน้าที่การงาน และผลตอบแทนที่เหมาะสม กับสภาพแวดล้อม และปริมาณงาน ซึ่งรับผิดชอบโดย ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
 • สร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน เกิดความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความสุขในการทำงาน ทั้งในด้านสวัสดิการ กิจกรรมต่างๆ สถานที่ผ่อนคลาย การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และการให้คำปรึกษาแก่พนักงานซึ่งรับผิดชอบโดย ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
 • บริหารจัดการต้นทุนของโรงงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างแรงงาน กฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐราคาวัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน โดยองค์กรต้องบริหารสภาพคล่อง ให้สามารถสร้างการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รับผิดชอบโดยส่วนงาน บัญชีและการเงิน และทุกส่วนงานในองค์กร
 • รายละเอียดหน้าที่ของตำแหน่งงาน

         1. หน้าที่ด้านการวางกลยุทธ์

  • กำหนดทิศทาง และเป้าหมายการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นทั้ง สินค้ากลุ่มเดิมและสินค้าที่ได้รับการพัฒนาใหม่ โดยมีการวางแผนงานอย่างชัดเจน ในระยะ 5 ปี 10 ปีและ 15 ปี
  • ให้แนวทางการดำเนินงานกลยุทธ์ของแต่ละส่วนงาน ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และติดตามให้เกิดผลการดำเนินงานตามเป้าหมายขององค์กร
  • นำเสนอแนวทางใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มกำลังการผลิต และทำให้องค์กรได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในด้านต่างๆ จากลูกค้า เช่น ด้านคุณภาพ ด้านความทันสมัย เป็นต้น
 • หน้าที่ด้านการบริหารจัดการการดำเนินงาน
  • วางแผนงบประมาณ ในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของตลาดและบริษัท
  • วางระบบที่มีความยืดหยุ่น และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด เช่น ระบบต้องสนับสนุนให้ธุรกิจเกิดความคล่องตัว ในการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว
  • ประชุมควบคุม และติดตามส่วนงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร และของส่วนงาน ให้เกิดผลิตภาพสูงสุด
  • ออกแบบ และปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้การดำเนินงานร่วมกันของทุกส่วนงานมีความยืดหยุ่น สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนของตลาดได้อย่างดี
  • บริหารจัดการให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือกันของทุกส่วนงาน
  • ติดตามการดำเนินโครงการ ในแผนกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  • ดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท
 • หน้าที่ด้านการบริหารจัดการทีมงาน
  • พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในระดับ ผจก. ให้สามารถขับเคลื่อนแต่ละส่วนงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร
  • กระตุ้นให้ทีมงาน โดยเฉพาะในระดับ ผจก. มีความกระตือรือร้น เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการทำงาน
  • แบ่งขอบเขตการทำงานของทีมงานอย่างชัดเจน
  • ประเมินผลการทำงานของทีมงาน ในแต่ละระดับ ผจก. ตามผลการดำเนินงานขององค์กร และการยอมรับของบุคคลรอบข้าง
  • สร้างบบรรยากาศในการทำงาน ให้เกิดความสุข สนุกสนาน
 • หน้าที่ด้านเทคนิค และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
  • สามารถให้คำแนะนำ ในด้านการวางแผนกลยุทธ์
  • สามารถจัดทำงบประมาณได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ และสถานการณ์
  • สามารถแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานของธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูป
  • โค้ชทีมงาน ให้สามารถทำงานด้วยแนวทางใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

  คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 40ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานส่วนงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการอาวุโสหรือบริหารโรงงานขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน อย่างน้อย 5 ปีพิจารณาจากตำแหน่งงานด้านการบริหาร และผลงานด้านปริมาณผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น หรือการขยายโรงงาน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป อย่างน้อย 5 ปี สำหรับโรงงานขนาดกลางที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า 500 คน หรือบริษัทที่มียอดรายได้สูงกว่า 500 ล้านบาท
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชา หรือ ศึกษาในรายวิชา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การบริหารการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ Logistic หรือมีประสบการณ์ในส่วนงานเหล่านี้
 • สามารถกำหนด และวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เคยบริหาร ยกตัวอย่างกลยุทธ์ที่เคยทำมา และผลการดำเนินกลยุทธ์สร้างมูลค่า หรือผลลัพธ์
 • สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ บริษัท พิจารณาจากประสบการณ์ในการวางแผนงบประมาณ อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน ให้สามารถทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจาก อัตราการลาออกของทีมงาน หรือข้อร้องเรียน หรือจำนวนทีมงานที่อยู่ในการดูแลโดยเฉพาะการขายธุรกิจ หรือเติบโตของธุรกิจ
 • คุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีประสบการณ์บริหารธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการผลิต อาหารทะเลแปรรูป หรือสินค้าในกลุ่มใกล้เคียง
 • มีแผนกลยุทธ์ ในการเพิ่มปริมาณการผลิต สำหรับธุรกิจประเภทอาหารทะเลแปรรูป หรือสินค้าในกลุ่มใกล้เคียง
 • มีความรู้และเข้าใจ กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร
 • มีความเข้าใจความต้องการของตลาดของธุรกิจ อาหารทะเลแปรรูป หรือสินค้าในกลุ่มใกล้เคียง
 •  

   


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   10 ปี
  • สถานที่ทำงาน:
   สงขลา, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  Pacific Fish Processing Co., Ltd.
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที