Inventory / Warehousing Jobs in Bangkok 70 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 July 2020
Job ID: BK-229356
Warehouse Manager / Store Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 
ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
-ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
-วางแผน บริหาร สต๊อค สินค้า การจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดภัย
-ควบคุมการประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานสต๊อค รายวัน รายเดือน สรุปยอดสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือสิ้นเดือน รวมถึงการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง นำส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ตรวจตราดูแลทุกส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าและวัตถุดิบให้เข้าระบบ
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
-กำกับและควบคุมดูแลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (3PL) ให้ดำเนินงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร
-ดูแลควบคุมงานภายใน STORE ทั้งระบบ
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาวางแผนการจัดเรียงและจัดเก็บสินค้า ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
-วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา โดยประสานงานกับผู้ขนส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
-การศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารจัดการ Supply Chain and Logistics หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 27-35 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ ERP ได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
-ทักษะภาษาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
-มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
-มีประสบการณ์งานคลังสินค้าอย่างน้อย 3 ปี
-ประสบการณ์ หรือความรู้เกี่ยวกับ ISO 9001 หรือ JCI จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Now

Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week
  • Performance bonus
  • Life insurance

Thai Medical Group 88 Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!