Engineering Jobs in Bangkok 1,097 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
18 April 2019
Job ID: BK-65253
Engineering Officer/เจ้าหน้าที่วิศวกร

หน้าที่รับผิดชอบ:

 • ถอดแบบ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง/วิศวกรรม ประเมินงานหรือโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสาร ประสานงาน อธิบายรายละเอียดและ ขั้นตอน ในการปฏิบัติงานให้แก่ผ่ายผลิต/ติดตั้ง
 • วัดคุมและ ปรับแก้ งานให้สำเร็จตามแผนและ ขอบเขตงานที่ได้วางแผนไว้

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย อายุ 20 - 25 ปี 
 • วุฒิ ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ในสาขา โยธา/เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีทักษะในด้านการใช้โปรแกรมเขียนแบบพื้นฐาน อาทิเช่น Auto cad หรือ Solidwork
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงาน MS WORD, EXCEL
 • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร รับฟังและวิเคราะห์
 • รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือร้น อดทน ชอบการเรียนรู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์
 • มีความฝันและความต้องการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและ สังคมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ
 • มีความมั่นใจในตัวเอง ภูมิใจในสิ่งที่ทำและ ศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์
 • ทำงาน 6 วัน และสามารถทำงานในวันหยุดได้ (ในบางกรณี)
 • ถ้ามีใบอณุญาติขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Housing allowance
 • Travel allowance
 • Education allowance

VERDE INNOVATION CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!