Aviation Services Jobs in Bangkok 334 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

05 August 2019
Job ID: BK-118175
Flight Dispatcher

 วัตถุประสงค์ของงาน:

เตรียมความพร้อมให้กับเที่ยวบินในส่วนของการวางแผนการบิน รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน และเอกสารที่เี่ยวข้อง เพื่อการปฎิบัติการบินที่เป็นไปด้วยความปลอดภัย ตามแผนที่วางไว้ และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหรือข้อบังคับทางการบินของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • สนับสนุนงานอำนวยการบินให้กับพนักงานอำนวยการบินและนักบิน ภายใต้การดูแลควบคุมของพนักงานอำนวยการบินผู้มีใบอนุญาต 
 • จัดเตรียมข้อมูลแผนปฎิบัติการบิน ข้อมูลข่าวอากาศ ข้อมูลแถลงข่าวการบิน และข้อมูลอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการปฎิบัติการบิน 
 • จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการทำบรรยายสรุปข้อมูลแผนปฎิบัติการบินให้กับนักบินและลูกเรือ
 • จัดส่งข้อมูลแผนการบินให้กับหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขหรือยกเลิกแผนการบินหากมีความจำเป็น
 • ติดตามข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงของข่าวอากาศ รวมถึงข่าวแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับข้อจำกัด หรือความสมบูรณ์พร้อมใช้ของระบบเดินอากาศ รวมถึงข้อมูลข่าวการบินที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบกับเที่ยวบินในขณะปฎิบัติการบินอยู่บนอากาศ ให้นักบินรับทราบ
 • จัดหาและนำส่งข้อมูลที่มีเป็นปัจจุบัน มีความสำคัญและอาจส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติการบินของเที่ยวบินที่กำลังบินอยู่ให้กับนักบินได้ทราบ ด้วยการนำส่งข้อมูลผ่านทางวิทยุหรือระบบสื่อสารอิเล็คโทรนิค (ACARS)  ในขณะที่เครื่องกำลังปฎิบัติการบิน
 • จัดเก็บเอกสาร และข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับคืน หรือรายงานกลับมา หลังจากการปฎิบัติการบินของนักบิน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการวางแผนการบินในครั้งต่อไป
 • ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ปฎิบัติตามแผนการตอบสนองต่อสถานะการณ์ฉุกเฉินของบริษัทที่วางไว้  โดยการปฎิบัติดังกล่าวจะต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบปฎิบัติของทางหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ
 • ปรับปรุงแก้ไขเอกสาร และคู่มือปฎิบัติงานที่ได้รับมาจากห้องสมุดฝ่ายปฎิบัติการบิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบิน หรือหลักสูตรการบริหารงานจราจรทางอากาศจากสถาบันการบินพลเรือนหรือเทียบเท่า
 • มีใบอนุญาตพนักงานอำนวยการบิน (FOO License)
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับดี (TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป และยังไม่หมดอายุ ณ วันที่สมัคร)
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบและเชิงเหตุผล
 • มีทักษะด้านการคำนวนในระดับดี
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

วันและเวลาปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานเป็นกะตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารปฏิบัติการ Bangkok Airways Operations Complex (BAOC) ถนนบางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ

 

 Bangkok Airways Public Company Limited

99 Mu 14 Vibhavadirangsit Road Khwaeng Chom Phon,

Chatuchak Bangkok 10900 Thailand


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Bangkok Airways Public Company Limited
Bangkok Airways Public Company Limited The origins of Bangkok Airways can be traced back to 1968 and a company known as Sahakol Air, which was initially set an air taxi service operating a Tradewind, a twin-engine, ten-seat aircraft during the Vietnam War. The assignments came from Overseas International Construction Company (OICC), an American construction company known as United States Operations Mission (USOM) and a number of other organizations engaged in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

Is this your company? Claim it now!