งาน วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต 150 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: SK-3083
Production Engineer / วิศวกรผลิต ระดับหัวหน้าส่วน

รายละเอียดงาน :

  • สนับสนุนข้อมูลกระบวนการผลิตเพื่อให้วิศวกรผลิตและวิศวกรโรงงานจัดทำ Specification  SheetและData Sheet ได้สมบูรณ์
  • จัดทำงบประมาณการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสนอผู้จัดการฝ่ายผลิต
  • ร่วมกับวิศวกรผลิตและวิศวกรโรงงานศึกษาขนาดหรือกำลังของเครื่องจักรที่ติดตั้งในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับกำลังการผลิตหรือไม่และจัดทำรายงานแนะนำการปรับปรุงเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้เต็มกำลังเครื่องจักร เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงานต่อหน่วยการผลิตและยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร 
  • ประสานงานกับแผนกวางแผน ถึงสมรรถนะเครื่องจักรในปัจจุบัน เพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามความเป็นจริง

คุณสมบัติ :

  • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
  • เพศชาย
  • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

 


รายละเอียดงาน:

AI Energy Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที