งาน คลังสินค้า 1,132 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 มีนาคม 2562
รหัสงาน: SP-4065
ช่างอาคาร โรงงาน และคลังสินค้า (Technician)

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาคลังสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และดูแลด้านความปลอดภยั ในคลังสินค้า
 • การควบควบคุมดูแลและบำรุงรักษา (Operation & Manintenance) อุปกรณ์เครืองจักรในคลังสินค้า
 • ทำความเข้าใจกับระบบทั้งในส่วนของระบบไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้าสือสารระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล
 • และป้องนักเพลิงไหม้ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบผ่านเข้าออกอาคารโดยใช้บัตร ตลอดจนห้องสันทนาการต่าง ๆ
 • ทำการตรวจเช็คและบันทึกการทำงานของเครืองจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินการในส่วนของการบริหารทาง
 • ด้าน Mechanical and Electrical

สถานทีปฏิบัติงาน

 • Kerry Bangna Logistics Center (KBLC) บางนากม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จงั หวดั สมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบำรุงรักษาอาคารคลังสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในด้านระบบไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานอาคาร และคลังสินค้า
 • กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ

สวัสดิการ

 • ค่าอาหาร
 • ค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนัก งาน
 • โบนัส

ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรพัากรมนุษย์
บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
113/1 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา
จงั หวดั ชลบุรี 20230
โทร : 038-352-325
แฟกซ์ : 038-352-34 0


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  อนุปริญญา
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  1 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจ Shipping
 • สถานที่ทำงาน:
  บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

Kerry Siam Seaport Limited
URGENTLY REQUIRED !!! Kerry Siam Seaport Limited is a subsidiary of Kerry Logistics Network. (www.kerrylogistics.com) operates supply chain and integrated logistics in over 26 countries,180 cities and employing over 6,000 staff worldwide, The operations in Thailand include warehouse, logistics center, nationwide distribution and transportation ,freight and supply chain management We are looking for a competent and highly motivated Employee as.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที