กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

05 กันยายน 2562
รหัสงาน: PT-3752
นักวิเคราะห์ (โครงการวิจัย)

คุณสมบัติ

 • ระดับการศึกษา :ปริญญาโท ขึ้นไป  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (โดยมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์)
 • ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้านวิเคราะห์ข้อมูลติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ทักษะความสามารถพิเศษ

 • มีความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสู
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างประเทศได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองานได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียด และรับผิดชอบสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วิเคราะห์และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานและความเหมาะสมของงบประมาณเป็นต้น
 • รับผิดชอบการประสานงาน บริหารโครงการวิจัย ผลักดัน กิจกรรมวิจัย และโครงการที่ใกล้เคียง ร่วมกับผู้จัดการ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย
 • จัดเตรียมการประชุม สรุปประชุมหารือ / สัมมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีและเพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบการวางแผนปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี ดัชนีความสำเร็จของแผน จัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

National Science and Technology Development Agency
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที