งาน วิทยาศาสตร์ ห้องทดลอง วิจัยและพัฒนา ใน ปทุมธานี 15 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2563
รหัสงาน: PT-4811
Metrologist/นักมาตรวิทยา (สัญญาจ้าง 1 ปี)

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ฟิสิกส์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานมาตรวิทยา
  • ระยะเวลาศึกษา หลักสูตร 4 ปี
  • คะแนนเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ส่งจดหมายแนะนำตัว  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา และประวัติการทำงาน ทางไปรษณีย์ที่

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานกลาง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

3 / 4 – 5 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0 2577 5100 ต่อ 4112 โทรสาร 0 2577 2877 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

National Institute of Metrology (Thailand)
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 โดยเป็นองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหา และเก็บรักษามาตรฐานแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง มาตรฐานของประเทศทุกสาขา เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยาสากล ถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไปสู่มาตรฐานแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากนานาชาติ มีความประสงค์รับสมัครงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที