Jobs in Samutsakorn 77 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
25 June 2020
Job ID: SK-3180
Supervisorคลังสินค้า(ห้องเย็น)

เพศ:  ไม่จำกัด

อายุ: 18 ปี ขึ้นไป

การศึกษา: ด้านจัดการงานระบบการจัดเก็บสินค้า

ประสบการณ์: เคยผ่านการฝึกงานหรือมีประสบการณ์ด้านจัดการแพ็คสินค้า  การจัดเก็บสินค้า ภายในคลังสินค้า                                                                                                                             

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • บริหารงานจัดการงานระบบการแพ็คสินค้า  การจัดเก็บสินค้า ภายในคลังสินค้า                       
  • บริหารจัดการงานให้ความรู้ รายละเอียดการแพ็คสินค้าประจำวัน และประสัปดาห์
  • ผ่านการอบรม ระบบมาตรฐานคุณภาพทางด้านอาหาร GMP / HACCP BRC
  • หากมีประสบการณ์ผ่านโรงงาน Food (ไก่) มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ตั้ง 153/3 หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000     

ติดต่อสอบถาม....แผนกทรัพยากรบุคคล  099-2123003 
Apply Now

Job Details:

Intersia Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!