Management Jobs in Samutsakorn 33 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
05 August 2019
Job ID: SK-1893
Assistant Manager (Compliance)/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (Compliance)

Responsibilities

- ดูแล ให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และหรือหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

- สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูงในการทำให้มั่นใจว่าจะมีการกำกับการปฏิบัติอย่างเพียงพอ

- จัดทำสารบบ รวบรวมคำสั่ง กฎหมาย ไว้เป็นหมวดหมู่ และเปิดเผยสื่อสารให้ภายในองค์กรทราบ และให้เกิดการถือปฎิบัติ

- จัดทำแนวปฏิบัติของบริษัท ให้สอดคล้องกับกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดฯ

- ตรวจสอบนิติกรรมสัญญา ที่ผ่านการตรวจสอบของฝ่ายกฏหมายแล้ว เพื่อดูว่า Comply กับกฏระเบียบที่มีอยู่ ก่อนเสนอให้ผู้มีอำนาจลงนาม

- จดทะเบียน เปลี่ยนแปลง ในหนังสือรับรอง ข้อบังคับ เอกสารสำคัญของบริษัท เพื่อใช้ในการทำนิติกรรม

- ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับฯ

 

Candidate Qualification

- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45ปีขึ้นไป

- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิติศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการกำกับ (Compliance) อย่างน้อย 1ปี (ด้านการกำกับฯ บริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- ความสามารถในการการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, ระบบ SAP (พิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง-ดี


Job Details:

Benefits:
  • Performance bonus
  • Free shuttle bus
  • Life insurance

บริษัท ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จำกัด
Is this your company? Claim it now!