Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 July 2020
Job ID: SK-3190
ผู้ช่วยประจำสำนักงาน

ผู้ช่วยประจำสำนักงาน

โครงการปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ (Regenerative Organic Agriculture Project (ReCAP)) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ และดาโนนอีโคชิสเต็ม (Harmless Harvest and Danone Ecosystem) โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม ปทุมธานี จังหวัดฉะเชิงเทราให้ปฏิบัติตามหลักของเกษตรอินทรีย์ (https://www.regenorganic.org) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

 • ด้านสังคม: สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง โดยการปฏิบัติตามหลักเกษตรอินทรีย์สําหรับการปลูกมะพร้าว โดยใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้และมีตลาดรองรับสําหรับเกษตรกรในการขายสินค้าเกษตรอินทรีย์
 • ด้านสิ่งแวดล้อม: ปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการเกษตร- โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตามมาตรฐานการปฏิรูปอินทรีย์ 250 คนสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตอินทรีย์
 • ด้านเศรษฐกิจ: เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น โดยมีการบริหารจัดการฟาร์มในเชิงธุรกิจ และมีการกระจายรายได้จากแหล่งรายได้อื่น

ผู้ช่วยประจำสำนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 • สนับสนุนการทำงานของกลุ่มReCAP ให้ทํางานได้อย่างราบรื่น
 • ติดต่อประสานงานภายในโครงการ รวมทั้งสํานักงานกลุ่มเกษตร GIZ และสํานักงาน GIZ ที่กรุงเทพ
 • บันทึก รวบรวม และจัดเก็บเอกสารใน DMS ให้สอดคล้องกับกฎการจัดเก็บเอกสารของ GIZ
 • สนับสนุนทีมงานโครงการ เช่น จัดหาตั๋วเครื่องบิน การเดินทางต่างๆ

งานเลขานุการและการบริการ

 • จัดตารางและประสานงานการนัดหมายให้กับทีม ReCAP
 • ติดต่อประสานงานและติดตามการทำงาน
 • ช่วยจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรม (การจองสถานที่และการจัดเลี้ยง การเชิญประสานงาน การจัดเตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ต่าง ฯลฯ)
 • การจัดการการเดินทางสําหรับทีม ReCAP (การจัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเบิกเงินทดรองจ่าย ฯลฯ )
 • ช่วยเตรียมโปรแกรม, วางแผนตารางการเดินทาง, จัดการด้านการเดินทาง ทําการจองโรงแรมและตั๋วการเดินทาง ของผู้เข้าอบรม
 • เข้าร่วมการประชุมและการประชุมภายในและนอก (ทีม) และการประชุมเชิงปฏิบัติการและช่วยจัดทําเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม
 • ถ่ายเอกสารและสแกนเอกสารตามความจําเป็น
 • ช่วยหาข้อมูลให้กับทีมงาน (ข้อมูลทางอินเตอร์เนต,ข้อมูลการติดต่อประสานงาน,ข้อมูลการจัดหาสินค้า บริการ ฯลฯ)

การประสานงานระหว่างสำนักงาน การจัดการสำนักงาน และการประสานงานทั่วไป

 •  เตรียมเอกสารให้สอดคล้องกับกฎและระเบียบของ GIZ เกี่ยวกับกระบวนการชำระเงิน
 • ตรวจสอบและจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการ

 •  สร้าง จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่สำหรับการติดต่อและดูแลรักษาเอกสารเอกสารที่สำคัญ
 •  ช่วยสร้างและบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับสำนักงาน และมีการควบคุมข้อมูลที่เป็นความลับของบุคลากรและข้อมูลทางการเงิน
 • บันทึกเอกสารเข้า-ออก ในระบบการจัดเก็บเอกสารเป็นประจำทุกวัน

งานทั่วไป

 • ให้การต้อนรับ ดูแลแขก และผู้เยี่ยมชมโครงการ
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ

หน้าที่อื่น ๆ / งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 • ปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือวุฒิการศึกษาที่ได้รับการรับรอง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ITC (ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล อินเทอร์เน็ต) และการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS Office
 •  มีความเชี่ยวชาญในภาษาไทย (มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ )
 •  มีทักษะบริหารการจัดการและองค์กรที่ดี
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ระยะเวลาจ้างงาน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาทดลองงาน  3 เดือน

นักวิชาการเกษตร จะทำงานประจำ  ที่ บริษัท ฮาร์มเลส ฮารเวสท์ (ประเทศไทย ) จังหวัด สมุทรสาคร

หากสนใจ กรุณาส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติของคุณไปที่ Apply Now ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์

GIZ ประเทศไทยเป็น องค์กรที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันในการดำเนินงานและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศภายในองค์กร

Apply Now

Job Details:

GIZ Office Bangkok
  GIZ, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, is a federal enterprise that supports the German government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.GIZ has been supporting the Thai Government for more than 60 years. For our activities in the field of renewable energy we are currently looking for an Energy Advisor.  

Is this your company? Claim it now!