งาน ผู้บริหารระดับสูง 401 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

18 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-65935
Personal Assistance to MD/ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง

ต้องการผู้ที่รักความท้าทายและการเรียนรู้มาร่วมทำงานกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง (Personal Assistance to MD) โดยได้โอกาสในการทำโครงการสำคัญๆ เพื่อต่อยอดชีวิตให้กับผู้ป่วยและสุขภาพคนไทย รวมถึงประสบการณ์ที่จะได้เรียนรู้จากผู้บริหารระดับสูง ในองค์กรใหญ่ๆ อีกมากมาย โดยมีหน้าที่สำคัญคือ

ความรับผิดชอบ (Key responsibilities):

 • ติดตาม สนับสนุน ผู้จัดการมูลนิธิ (CEO) ในการติดตาม ต่อยอด โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดเตรียม สืบค้น วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ และรายงานแก่ผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ก่อนรายงานต่อผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • เป็นตัวแทนรับเรื่องทั้งจากภายในและภายนอกให้แก่ผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • กลั่นกรองเรื่อง/เอกสารเข้าออกจากหน่วยงานภายในและภายนอก  และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเรื่อง/เอกสารที่ต้องเสนอต่อผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • ร่าง/จัดเตรียม เอกสาร ประกาศ หนังสือ จดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบหมาย
 • จัดเตรียมเอกสารการนำเสนอในวาระต่างๆ ให้กับผู้จัดการมูลนิธิฯ
 • สรุปข้อมูล/สาระสำคัญ/ประเด็นต่างๆ ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ให้กับผู้จัดการมูลนิธิฯ ก่อนการประชุม
 • วางแผน ติดต่อนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย การเดินทาง การประชุม และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงาน เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปและรายงานผลการประชุม และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการของมูลนิธิฯ

คุณสมบัติ (Qualifications & Competency):

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาใดก็ได้ หากจบจากสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยทำงานหลายหน้างานมาก่อน รวมถึงการบริหารโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 • มีความสามารถการนำเสนอและการประสานงาน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน และการสื่อสาร
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม่และในการนำนโยบายไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Ramathibodi Foundation
มูลนิธิรามาธิบดีฯ คือองค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายในการมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทยทุกคน พันธกิจหลักคือการระดมทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงพยาบาลรัฐ และโรงเรียนแพทย์ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมทั้งช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้แก่ผู้ป่วยด้อยโอกาสและยากไร้  เป็นเวลากว่า  50  ปี พลังปณิธานแห่ง  “ การให้ ”  ยัง คง สานต่ออย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องตามยุคสมัย  มุ่งสู่การเป็นองค์กรการกุศลที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุด

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที